Heeft u zicht op de fraude- en integriteitsrisico’s in uw organisatie?

Goed gedrag is niet vanzelfsprekend. Grant Thornton helpt u het gedrag van uw medewerkers een zetje in de goede richting te geven door fraudebeheersing proactief te organiseren.

Integriteit

Jaarlijks wordt één op de duizend werknemers op staande voet ontslagen wegens een ernstige integriteitinbreuk.

Een integriteitinbreuk lijkt een incident, een uitzondering die de regel bevestigt, maar is vaak een symptoom van structurele oorzaken. Die oorzaken betreffen factoren in de werkomgeving. Het kan gaan om te hoog gestelde prestatie indicatoren, pesten, de stijl van leidinggeven die niet passend is of privé problemen.

Partner Peter Schimmel

+31 (0) 88 676 9417

Neem contact op

Niet integer gedrag voorkomt u niet met een verklaring omtrent het gedrag, een gedragscode of een klokkenluidersregeling. U dient aan de werkomgeving te werken, zodat uw personeel loyaal is aan uw organisatie, misstanden meldt en verantwoording wilt afleggen. . Van u wordt verwacht dat u oog heeft voor de integriteitrisico’s in uw organisatie, weet waar die zich kunnen voordoen en dat u maatregelen neemt om de kans op integriteitinbreuken te verkleinen: het proactief organiseren van fraudebeheersing.

Risicoanalyses

Onze specialisten voeren samen met u risicoanalyses uit naar de ware aard van het integriteitrisico en leveren u de ondersteuning zodat uw organisatie ook dit risico in de greep kan houden. Wij verstrekken u de juiste handvatten om bewust om te gaan met dit risico en het succes van de beheersing te meten.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • fraude en integriteit risicoanalyse;
  • het opstellen van een fraudebeleid, gedragscodes en klokkenluiderregelingen;
  • verbeterprojecten voor werkplezier;
  • trainingen fraudebeheersing en frauditing;
  • champions trainingen voor internal audit om de onderzoeksvaardigheden te verbeteren;
  • beheersingstrajecten anti-corruptie (UKBA, FCPA).