article banner
Legal

Aanstellingskeuring: toegestaan in uitzonderlijke gevallen

Afgelopen maandag is de campagne gestart van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA): ‘aanstellingskeuring, weet wat uw rechten zijn’. Het doel van de campagne is werknemers en werkgevers te attenderen op het feit dat aanstellingskeuringen alleen zijn toegestaan in uitzonderlijke gevallen.

Uitzonderingssituatie

Een aanstellingskeuring is een onderzoek waarmee u als werkgever kunt vaststellen of de kandidaat vanuit gezondheidsoogpunt geschikt is om de functie uit te voeren. Over het algemeen kan gesteld worden dat een aanstellingskeuring nooit is toegestaan, tenzij er sprake is van bepaalde uitzonderingssituaties.

Er kan sprake zijn van zo’n uitzonderingssituatie als de functie, waar de werknemer naar solliciteert, risico’s kan opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer en/of die van andere mensen. Enkele voorbeelden zijn: duikers, brandweermannen, piloten, politiemensen en beroepsmilitairen. Er is dan sprake van speciale functie-eisen.

Verplichting schriftelijk advies bedrijfsarts

De werkgever is verplicht om schriftelijk advies te vragen aan de bedrijfsarts of een keuring voor een bepaalde functie terecht is. Pas als de bedrijfsarts hier positief over adviseert, is een keuring rechtmatig.

De Wet op de medische keuringen en het Besluit aanstellingskeuringen bepalen de gang van zaken bij aanstellingskeuringen. Hierin staan regels over de vraag wanneer een aanstellingskeuring mag plaatsvinden en onder welke voorwaarden.

Er mag bij een keuring alleen gekeken worden naar de specifieke zaken die voor de functie voor de medewerker of zijn/haar omgeving risico kunnen opleveren, m.a.w. er mag geen algehele lichamelijke keuring plaatsvinden. Als goed gezichtsvermogen noodzakelijk is voor de functie, dan mag alleen daar naar worden gekeken.

Aanstellingskeuring vermeld in vacature

Bedacht dient te worden dat in de vacaturetekst voor de functie al moet zijn opgenomen dat een aanstellingskeuring onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure. Voorafgaande aan de keuring zelf moet worden gemeld waarom de keuring plaatsvindt en wat de bedrijfsarts precies gaat onderzoeken.

De werkgever moet er ook op wijzen dat de kandidaat niet verplicht is om mee te werken en ook niet verplicht is om de uitslag van de keuring met de werkgever te delen. Ook moet gemeld worden dat de kandidaat het recht heeft om een herkeuring aan te vragen als hij/zij het niet eens is met het resultaat van de keuring.

Als de kandidaat niet wil meewerken aan de aanstellingskeuring, dan is het aan de werkgever om te bepalen of hij of zij toch aangenomen kan worden.

Meer informatie?

Voor meer vragen over de aanstellingskeuring kan contact worden opgenomen met de (arbeidsrecht-) juristen van Grant Thornton. Of neem contact op met Jochem Gottmers.

Test rich text block