article banner
Healthcare

Btw-besluit verzorging & verpleging personen in inrichting

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Een geactualiseerd besluit over de btw-vrijstelling voor verzorging en verpleging van personen in een inrichting is op 22 september in werking getreden. Wat is er ten opzichte van het besluit van 6 februari 2010 gewijzigd? En wat betekent dit voor uw organisatie?

Aanpassing aan Europese rechtspraak

Naar aanleiding van arrest Verigen heeft de Staatssecretaris besloten dat diensten van derden delen in de medische btw-vrijstelling. Indien die diensten worden verricht in het kader van de door de inrichting verrichte gezondheidskundige behandeling en er wordt voldaan aan de in het arrest Verigen aangehaalde criteria: 'de dienst is een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van de gezondheidskundige behandeling van de mens, waarvan de ene fase niet kan slagen zonder de andere'.

De levering van een geneesmiddel voor medische verzorging wordt alleen vrijgesteld van btw indien deze levering materieel en economisch onlosmakelijk is verbonden met de hoofddienst van medische verzorging, aldus het oordeel in het arrest Klinikum Dortmund. In het besluit is aangegeven dat deze verbondenheid niet bestaat wanneer een (zorg)inrichting medicijnen levert aan patiënten die niet in de inrichting zijn opgenomen.

Verduidelijking reikwijdte vrijstelling 'nauw samenhangende prestaties'

Ook wordt verduidelijkt wanneer er sprake is van nauw samenhangende prestaties met de verzorging en verpleging van, in een inrichting opgenomen, personen. De Staatssecretaris stelt dat hiervan geen sprake is indien het handelingen betreft die a) niet onontbeerlijk zijn, én b) in hoofdzaak ertoe strekken aan de instelling extra opbrengsten te verschaffen door de uitvoering van handelingen welke worden verricht in rechtstreekse mededinging met aan de heffing van btw onderworpen handelingen van commerciële ondernemingen.

Een voorbeeld van een 'nauw samenhangende prestatie' is het leveren van medicijnen door de (zorg)inrichting aan patiënten die in de inrichting zijn opgenomen.

Daarnaast omschrijft het besluit onder welke omstandigheden het ter beschikking stellen van personeel wordt aangemerkt als een nauw met de hoofdprestatie van die ondernemer samenhangende dienst.

Verduidelijking begrip 'verzorgingsflat'

Een 'verzorgingsflat' is een woonvorm die naar maatschappelijke opvattingen als zodanig kwalificeert. Hierbij valt te denken aan een verzorgingshuis waar ouderen zelfstandig kunnen leven, maar waar zorg en ondersteuning aanwezig is.

Onder het begrip 'inrichting' wordt ook verstaan een verzorgingsflat. In het besluit wordt dit nader verduidelijkt en wordt hieronder verstaan een woonvorm waarbij naast de verhuur en de daarmee nauw samenhangende prestaties (zoals leveren energie en water) ook nog andere verzorgende prestaties worden verricht die, naast substantieel en kenmerkend voor dergelijke prestaties, tevens onderscheidend zijn ten opzichte van enkele verhuur. Dit kan zijn; de dagelijkse hygiënische verzorging, het verzorgen van maaltijden, stomerijdiensten en beveiliging.

Aanpassing goedkeuring voor commerciële verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

De Staatssecretaris keurt in zijn besluit goed dat commerciële zorginrichtingen voor de verzorging en verpleging van de in die inrichting opgenomen personen gebruik maken van de medische btw-vrijstelling. De vrijstelling geldt ook voor het verstrekken van spijzen en dranken aan de in die commerciële zorginrichting opgenomen personen. Daarnaast kunnen commerciële zorginrichtingen die ervoor kiezen geen gebruik te maken van deze goedkeuring, daar niet meer op terugkomen.

Intrekking goedkeuring voor de dienstverlening door apothekers

De goedkeuring die was opgenomen in het besluit van 6 februari 2010 voor de advisering door apothekers over het individuele medicijnverbruik van in een inrichting opgenomen personen, is met ingang van dit besluit ingetrokken. De goedkeuring is namelijk overbodig, omdat deze adviseringsdiensten van apothekers zijn aan te merken als gezondheidskundige verzorging en daarom al zijn vrijgesteld van btw.

Wilt u meer informatie over btw-vrijstelling? Neemt u dan contact op met één van .

Gerelateerde artikelen