article banner
Legal

Buitengerechtelijke incassokosten

Als één van uw klanten of afnemers uw rekening niet betaalt, wordt u gedwongen kosten te maken om de vordering toch voldaan te krijgen. Kosten voor bijvoorbeeld het verzenden van aanmaningen en sommaties, het inschakelen van een incassobureau of deurwaarder en eventueel het voeren van een juridische procedure. Deze kosten worden "buitengerechtelijke incassokosten" genoemd en kunnen op de schuldenaar worden verhaald.

Vorderingen

De regels inzake het verhalen van deze kosten zijn te vinden in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Maar let op: het besluit ziet enkel op vorderingen tot betaling van een geldsom die voortvloeien uit een overeenkomst. Dit betekent dat het besluit niet van toepassing is op bijvoorbeeld vorderingen tot betaling van schadevergoeding (uitzonderingen daargelaten).

Wanneer de schuldenaar een consument is, stelt het besluit regels over de maximale vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten. Hierbij geldt een minimum van 40 euro en kan maximaal 6.775 euro aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. Als de schuldenaar bedrijfsmatig handelt , dan is deze staffel niet bindend en kunnen contractueel andere afspraken worden gemaakt.

Hoofdsom tot en metToepasselijk percentageMaximum
€ 2.500 15% over de hoofdsom

€ 375
(min. € 40)

€ 5.000 € 375 + 10% over (hoofdsom minus € 2.500) € 625
€ 10.000 € 625 + 5% over (hoofdsom minus € 5.000) € 875
€ 200.000 € 875 + 1% over (hoofdsom minus € 10.000) € 2.775
> € 200.000 € 2.775 + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000) € 6.775

Vergoeding

Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is het nodig om de schuldenaar tot betaling aan te manen. Aan de schuldenaar moet eerst een termijn van 14 dagen worden gegeven om de vordering alsnog te betalen; de zogenaamde 14-dagen brief. In deze brief moet de schuldenaar er ook op worden gewezen dat als hij niet tijdig betaalt, buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht.

Geeft de schuldenaar aan de aanmaning geen gehoor en is de schuldenaar een consument, dan mag u de buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen conform het besluit.

Bedrijf als schuldenaar

Als de schuldenaar een bedrijf is, dan mag u andere afspraken maken over bijvoorbeeld de hoogte van de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten en het moment waarop de vergoeding van deze kosten verschuldigd is.

Onlangs heeft de Hoge Raad evenwel bepaald dat de rechter een buitensporige vergoeding mag matigen, maar niet tot een lager bedrag dan wat een redelijke schadeloosstelling zou zijn. Het is voor te stellen dat als de schuldeiser de werkelijk gemaakte incassokosten niet kan onderbouwen, de rechter aansluiting zoekt bij de staffel, hoewel de staffel strikt genomen niet van toepassing is.

Meer informatie?

Heeft u vragen over buitengerechtelijke incassokosten of wilt u kosteloos een standaard modelbrief incasso ontvangen? Neem hiervoor contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.