article banner
Legal

Compensatie transitievergoeding zieke werknemers

Tessa Viragh Tessa Viragh

In 2018 is het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers van kracht geworden. Wanneer komt u als werkgever in aanmerking voor de transitievergoeding? Lees wat u als werkgever moet doen.

Eerder informeerden wij u al over bij beëindiging van het dienstverband met een werknemer die twee jaar ziek is geweest.

Terugwerkende kracht

De regeling treedt pas op 1 april 2020 in werking, maar heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De werkgever dient binnen zes maanden een aanvraag in te dienen bij het UWV. Een nieuw wetsartikel bepaalt dat het UWV op verzoek van de werkgever een compensatie verstrekt ter hoogte van de (transitie)vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. U komt in aanmerking voor compensatie als u een transitievergoeding aan de werknemer heeft betaald. Het maakt daarbij niet uit hoe de arbeidsovereenkomst is geëindigd: na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst, het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of beëindiging van de arbeidsovereenkomst door een beëindigingsovereenkomst.

Door de werkgever te verstrekken gegevens

Als werkgever zult u bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens moeten verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  • de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
  • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts. Voor de oude gevallen geldt dat het UWV vaak een beschikking heeft gegeven over de aanvraag van een WIA- of Ziektewetuitkering. Dat is voldoende om aan te tonen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen moet u betalingsbewijzen overleggen waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Het UWV stelt, zodra zij daar klaar voor is, aan werkgevers een formulier ter beschikking waaruit blijkt welke informatie zij nodig heeft voor het beoordelen van een aanvraag. De aanvraag verloopt, zoveel mogelijk, elektronisch.

De 'oude gevallen'

Compensatie van transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 kunt u tot uiterlijk 1 oktober 2020 indienen. U heeft dus nog even de tijd als u een transitievergoeding heeft betaald aan een zieke werknemer die uit dienst is gegaan. Van belang is wel dat u de hierboven vermelde documenten nog heeft en dus goed bewaard.

Wilt u meer weten over de transitievergoeding of de compensatie? Neem dan contact op met onze bedrijfsjuridisch adviseurs.

Actualiteiten