article banner
Brexit

Conceptbesluit fiscaal overgangsrecht no deal Brexit

Jacob Mook

Een no deal Brexit-scenario lijkt dichterbij te komen. De Staatssecretaris ziet dat ook in. Kortgeleden heeft de Staatssecretaris een conceptbesluit fiscaal overgangsrecht bij no deal Brexit gepubliceerd. Hierin wordt, voor een aantal belastingen voor het lopend belastingjaar of lopende boekjaar, een overgangsmaatregel goedgekeurd. Het uitgangspunt hierbij is dat het Verenigd Koninkrijk nog uitmaakt van de Europese Unie (EU). Het doel van dit overgangsrecht is met name de acute fiscale gevolgen en administratieve lasten van een wijziging in de loop van het jaar te voorkomen.

Wat staat er in het conceptbesluit?

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen - dit zijn personen die inwoner zijn van de EU, EER, Zwitserland of de BES eilanden die onderworpen zijn aan belastingheffing en een inkomensverklaring hebben van hun woonland - mogen in Nederland rekening houden met hun negatieve inkomsten uit eigen woning. De goedkeuring zorgt ervoor dat de inwoners van het Verenigd Koninkrijk gedurende de overgangsperiode nog als kwalificerende belastingplichtige zijn aan te merken en dus nog hun negatieve eigen woning inkomsten kunnen aftrekken.

 1. Impact voor buitenlandsbelastingplichtige
  Na terugtrekking uit de EU heeft de Engelse buitenlandsbelastingplichtige geen recht meer op het belastingdeel van de arbeidskorting van 835 euro voor 2019. Door de algemene goedkeuring blijft dit recht tot en met 31 december 2019 bestaan.

 2. Verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning
  Door de terugtrekking uit de EU worden de Engelse burgers in beginsel vreemdeling in de zin van de vreemdelingenwet. Echter de mensen die hier al verblijven beschikken in de meeste gevallen niet over een verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning omdat dit voor de Brexit niet nodig was. Na de Brexit wordt niet meer voldaan aan de vereisten voor de voorkoming van het anonieme tarief en de voor de loonbelasting vereiste identificatieplicht van een verblijfvergunning en een tewerkstellingsvergunning. Dit is uiteraard een risico voor de werkgevers. Via de goedkeuring kunnen de werkgevers de identificatie blijven uitvoeren gedurende de overgangsperiode alsof de Brexit niet heeft plaatsgevonden.

 3. Speur en ontwikkelingswerk (S&O)
  Een bedrijf dat speur en ontwikkelingswerk verricht kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een afdracht vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Door de Brexit vervalt voor het in het Verenigd Koninkrijk verrichte werkzaamheden de faciliteit van de S&O. Als gevolg van de goedkeuring telt dan tot 1 januari 2020 ook het werk in het Verenigd Koninkrijk nog mee voor de afdrachtvermindering.

 4. Deelnemingvrijstelling
  Als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU kan zich de situatie voordoen dat de deelnemingsvrijstelling niet langer van toepassing is voor de voordelen uit een dochtermaatschappij (deelneming) in het Verenigd Koninkrijk. De deelnemingsvrijstelling is in beginsel van toepassing indien een belastingplichtige voor ten minste 5 procent van het nominaal gestort kapitaal aandeelhouder is van een vennootschap. Op grond van de wet Vpb is de deelnemingsvrijstelling ook van toepassing als de aandelen in het bezit van de belastingplichtige tenminste 5 procent van de stemrechten vertegenwoordigen. Dit laatste geldt slechts als de dochtervennootschap waarin het belang wordt gehouden in een lidstaat van de EU is gevestigd.

  Na de Brexit kan het zijn dat de deelnemingsvrijstelling op dit soort belangen niet meer van toepassing is. Omdat het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de EU. Hierdoor kan een sfeerovergang ontstaan. Als gevolg van de overgangsregeling behoeft de toerekening van de sfeerovergang niet in de loop van een boekjaar plaats te vinden. Hierdoor kan de belastingplichtige zich beter voorbereiden op de eigendomsverhoudingen om de deelnemingsvrijstelling na de Brexit te behouden.

 5. Fiscale eenheid
  Als twee Nederlandse zustermaatschappijen worden gehouden door een moedermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk, dan mogen de zustermaatschappijen een fiscale eenheid vormen. Dit geldt slechts voor in de EU gevestigde moedermaatschappijen. Als gevolg van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk voldoet de Engelse moedermaatschappij niet langer aan deze voorwaarde, zodat de fiscale eenheid na de Brexit per direct verbroken wordt. Het eindigen van een fiscale eenheid kan belastinggevolgen en administratieve lasten met zich meebrengen. Door de overgangsregeling valt de verbreking van de fiscale eenheid samen met het moment van het einde van het boekjaar, waardoor de administratieve lasten aanzienlijk worden verminderd.

 6. Uitstel faciliteiten voor conserverende aanslagen
  Voor bepaalde conserverende aanslagen (meestal gaat het om emigratie) kan uitstel van betaling worden verleend op grond van speciale uitstel faciliteiten. Bij een deel van deze uitstel faciliteiten geldt dat de voorwaarden mede afhankelijk zijn van het al dan niet wonen in een EU-land. Indien men niet in een EU-land woont geldt vaak een aanvullende eis dat zekerheid moet worden gesteld om voor de uitstel faciliteit in aanmerking te komen. Een no deal Brexit kan ertoe leiden dat belastingschuldigen die naar het Verenigd Koninkrijk zijn gemigreerd en die reeds uitstel van betaling hebben, alsnog aan de voorwaarde moeten voldoen om zekerheid te stellen.

  Door de goedkeuring worden onder andere voor de lopende conserverende belasting aanslagen waarbij het al dan niet wonen in een EU-lidstaat van belang is, de inwoners van het Verenigd Koninkrijk gelijkgesteld met inwoners van een EU-lidstaat. Dit betekent dat voor conserverende belasting aanslagen waarvoor reeds uitstel van betaling is verleend het uitstel kan worden gecontinueerd. De belastingdienst hoeft daardoor geen zekerheid te gaan eisen en niet tot inning over te gaan.

  Voor de omzetbelasting kan de Staatssecretaris niets toezeggen. Dat is een bevoegdheid die ligt bij de Europese Commissie.

Nu nog een conceptbesluit

Let op het besluit is nu nog een concept. Echter wij verwachten dat wanneer de Brexit een feit is, het concept snel wordt omgezet in een definitief besluit.

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de Brexit ontwikkelingen

Lees meer artikelen over Brexit