article banner
Legal

Concurrentiebeding: hoe wordt dit onder de WWZ toegepast?

In een eerder artikel schreef Tessa Viragh hoe het concurrentiebeding gemotiveerd moet worden. Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk een (non)concurrentiebeding overeen te komen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat kan alleen nog als u als werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft die het opnemen van een concurrentiebeding rechtvaardigen. Inmiddels zijn de eerste uitspraken gepubliceerd.

Rechtbank Amsterdam 23 juli 2015: Concurrentiebeding in tijdelijk contract doorstaat WWZ-toets niet*

Het betreft in deze zaak een werknemer, die op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, in dienst is getreden bij detacheerder DPA. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. In dit concurrentiebeding is uitgebreid gemotiveerd waarom deze noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

De werknemer zegt zijn arbeidsovereenkomst op om vervolgens in dienst te treden bij een concurrent van DPA. De werkgever houdt de werknemer aan het concurrentiebeding. De werknemer vordert schorsing van het concurrentiebeding, omdat er volgens de werknemer geen zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. De kantonrechter oordeelt vervolgens dat aan de formele vereisten (schriftelijk, meerjarige werknemer, gemotiveerd) voor een concurrentiebeding is voldaan, zodat het concurrentiebeding in principe geldig is.

De werkgever heeft de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen echter onvoldoende concreet gemaakt. Dit ondanks de uitgebreide motivering van de werkgever. Volgens de rechter ontbreekt een omschrijving van welke specifieke kennis en/of (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie de werknemer zou verwerven, die beschermd moet worden door het concurrentiebeding.

Rechtbank Noord-Nederland 8 september 2015: Overgangsrecht WWZ**

De tweede uitspraak ziet op de vraag of de werknemer het overeengekomen concurrentie- en relatiebeding had geschonden en of de werknemer onder de WWZ gehouden kan worden aan het beding. De werknemer is per 1 juli 2012, nog voor inwerkingtreding van de WWZ, bij een particuliere zorginstelling in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Per 1 juli 2014 heeft de werkgever besloten de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet te verlengen. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentie- en relatiebeding opgenomen.

De werknemer heeft met ingang van 1 november 2014 een eenmanszaak ingeschreven in de Kamer van Koophandel en zij heeft binnen de regio van werkgever diensten aangeboden aan ex-cliënten van werkgever. De kantonrechter oordeelde dat onvoldoende was komen vast te staan dat er sprake is van identieke bedrijfsactiviteiten, waardoor het concurrentiebeding niet overtreden werd. Maar zelfs als deze overlap er wel (deels) was geweest, dan zou het beding nog steeds tekortschieten omdat werkgever het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang hiervan onvoldoende kon onderbouwen.

Hoewel het concurrentiebeding uit deze zaak voor 1 januari 2015 was overeengekomen, en in dit geval dus nog geen nadere motivering van de zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk was voor de geldigheid van het concurrentiebeding, nam de kantonrechter deze belangen wel mee bij zijn oordeel.

Rechtbank Overijssel 15 september 2015: Verlenging van de arbeidsovereenkomst***

In deze zaak ging het om de vraag of het concurrentiebeding, zoals dat op 31 maart 2014 in een tijdelijke arbeidsovereenkomst was overeengekomen, ook van toepassing is op de arbeidsovereenkomst die onder dezelfde voorwaarden is verlengd op 1 april 2015.

De kantonrechter oordeelde dat de verlengde arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt als een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Nu deze nieuwe arbeidsovereenkomst was aangegaan na 1 januari 2015 en de vereiste motivering bij het concurrentiebeding ontbrak, was het concurrentiebeding niet geldig.

Uit deze uitspraken volgt dat:

  • de motivering van het ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’ een zware toets is. Bij iedere functie zal er een nauwkeurige omschrijving moeten worden opgenomen welke specifieke belangen en specifieke kennis er van de werkgever beschermd moeten worden en waarom;
  • op een verlengde arbeidsovereenkomst na 1 januari 2015 zijn de gewijzigde regels met betrekking tot het concurrentiebeding van toepassing. Zorg er voor dat het concurrentiebeding met motivering opnieuw wordt ondertekend;
  • hoofdregel is en blijft: géén concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wilt u meer informatie over het concurrentiebeding? Neem hiervoor contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.

* Rechtbank Amsterdam 23 juli 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:4864 

** Rechtbank Noord-Nederland 8 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4317

*** Rechtbank Overijssel 15 september 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:4400