article banner
Legal

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 geldt als uitgangspunt dat een concurrentiebeding alleen kan worden overeengekomen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Maar betekent dit dat er helemaal geen mogelijkheden zijn om een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd? Een recente uitspraak biedt inzicht.

Een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd is in beginsel alleen geldig indien er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn en de werkgever deugdelijk motiveert dat het opnemen van een concurrentiebeding noodzakelijk is om deze belangen te beschermen. Een recente uitspraak maakt duidelijk wat onder een deugdelijke motivering wordt verstaan.

Case: zwembadmonteur

In deze zaak was een zwembadmonteur (na twee verlengingen) werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van elf maanden. In de arbeidsovereenkomst was een uitvoerig concurrentiebeding opgenomen dat hem, kort gezegd, verbood om binnen een straal van 30 kilometer rondom de vestigingsplaats van de werkgever gelijksoortige (concurrerende)  werkzaamheden te verrichten. Volgens de werkgever was het concurrentiebeding noodzakelijk, omdat:

  • de zwembadmonteur bij de uitvoering van zijn werkzaamheden kennis neemt van klantenlijsten, kostprijzen, leveranciersgegevens en andere knowhow van de werkgever;
  • de werkgever zijn producten en diensten binnen het omschreven gebied aanbiedt;
  • de werkgever grote schade zou lijden als concurrenten over deze informatie beschikken;
  • de werkgever er een zwaarwegend belang bij heeft te voorkomen dat concurrenten, die actief zijn in hetzelfde gebied, op oneigenlijke wijze kennis nemen van deze essentiële bedrijfsinformatie door de zwembadmonteur in dienst te nemen of op andere wijze van zijn diensten gebruik te maken.

De zwembadmonteur heeft zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever opgezegd en is vervolgens bij een concurrent in dienst getreden. Hij verzoekt de rechter daarom het beding te schorsen. De rechter is echter van mening dat daar geen reden voor bestaat. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst heeft de werkgever duidelijk gemaakt welke bedrijfsbelangen bescherming behoeven en dat het opnemen van een concurrentiebeding daarvoor nodig is. Dat de motivering niet specifiek gericht was op de zwembadbranche doet daar niet aan af.

Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij de handhaving van het concurrentiebeding. De zwembadmonteur hoeft geen ernstig nadeel te ondervinden bij het vinden van een passende werkkring, gezien de (beperkte) geografische werking van het beding. Wel beperkt de rechter het concurrentiebeding in tijd tot de – volgens de rechter – steeds meer gebruikelijke periode van 12 maanden.

Deze uitspraak laat zien dat er dat er nog steeds mogelijkheden zijn om een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen, zo lang de werkgever de zwaarwegende bedrijfsbelangen die het beding noodzakelijk maken steeds deugdelijk motiveert. Naarmate deze belangen meer specifiek worden omschreven, des te groter de kans is dat het concurrentiebeding stand zal houden. Bovendien: neem je geen concurrentiebeding op, dan is de werknemer in ieder geval vrij om te concurreren.

Wilt u meer informatie over het overeenkomen van concurrentiebedingen of andere (bijzondere) afspraken in de arbeidsovereenkomst? Neemt u dan contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.