article banner
Healthcare

Db(b)c’s worden zorgprestaties

Walter van Nieuwkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt het zorgprestatiemodel voor als nieuwe bekostiging voor de generalistische basis ggz, de specialistische ggz en de forensische zorg. De huidige bekostiging van Diagnose Behandeling (Beveiliging) Combinaties (db(b)c’s) heeft geleid tot meer inzicht in de kosten van zorg op cliëntniveau. Ook is er geconstateerd dat deze systematiek grote tekortkomingen heeft. Daarom is er een nieuwe bekostiging ontwikkeld: het zorgprestatiemodel. Lees meer over dit zorgprestatiemodel en welke veranderingen dit heeft voor uw zorginstelling.

De NZa heeft het advies hierover onlangs aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het plan heeft een breed draagvlak bij zowel zorginstellingen als belangenverenigingen. Ook GGZ Nederland heeft het model onderschreven en zij stelt dat dit nieuwe model een stabiele financiële basis legt voor de aanbieders van ggz en voor toekomstige ontwikkelingen van het werkveld. Tevens resulteert dit model in het beperken van administratieve werkzaamheden, vermindering van verantwoording en biedt het ruimte voor zorginhoudelijke innovatie. Dat is ook goed nieuws voor de cliënt. Dit model draagt namelijk bij aan het versterken van hun mentale gezondheid.

Wat verandert er de komende jaren?

Het model wordt naar verwachting per 2022 ingevoerd. De jaren 2019 en 2020 zijn voorbereidingsjaren om het model zo goed mogelijk (budgetneutraal) te implementeren. Het jaar 2021 wordt een simulatiejaar. Deze jaren zijn nodig om een ‘zachte landing’ voor te bereiden voor de invoering in de gehele sector. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt een transitieprestatie ingevoerd om ongewenste effecten van de transitie op te vangen.

Tegelijkertijd vindt de herijking van de tarieven plaats. Middels kostprijsonderzoek worden de huidige tarieven herrekend voor het zorgprestatiemodel.

Zo eenvoudig mogelijke regels

Een kernbegrip van de nieuwe bekostiging is eenvoud. Eén van de doelen is om de regels zo eenvoudig mogelijk te houden, waarbij zowel voor cliënt als zorgaanbieder duidelijk is hoe de financiering werkt. Voor de zorgaanbieder betekent dit het volgende:

 • vervallen van verkeerde prikkels voor declaratiegedrag;
 • beperking van regels omtrent verantwoording;
 • beperken van administratieve werkzaamheden voor registratie van zorg (waaronder géén minutenregistratie van directe en indirecte zorg);
 • vereenvoudiging van declaraties: dus ook minder vragen van cliënten over onduidelijke nota’s;
 • eenvoudiger patiëntgroepen kunnen duiden;
 • verduidelijking van de typering van de zorgvraag;
 • beperking van de looptijd tot zelfs één kalenderdag (en dus ook beperking van de voorfinanciering);
 • stimulering van procesgerichte beheersing in plaats van controle achteraf;
 • meer zekerheid over de omzet in de jaarrekening;
 • betrokkenheid van zorgaanbieders bij de doorontwikkeling van deze bekostiging;
 • een eerste stap naar een toekomstbestendige bekostiging van waardegedreven zorg; en
 • een opmars naar horizontaal toezicht.

Welke randvoorwaarden zijn er?

Aan de voordelen zijn randvoorwaarden gesteld. Er dient een macrobudgettaire beheersbaarheid te zijn en het moet toepasbaar zijn in het risicovereveningsmodel. Door wijziging van de financiering mag geen trendbreuk ontstaan in de informatie en dient de financiële stuurinformatie beschikbaar te blijven. En er dient uiteraard rekening gehouden te worden met de privacy.

Bent u er dan?

Nee, zeker niet. Diverse onderwerpen uit het advies moeten nog een plekje vinden in de uitwerking van het model. Voorbeelden hiervan zijn het inpassen van de zorgvraagtypering en hoe deze gekoppeld kan worden aan de bekostiging. Hoe verhoudt de substantiële beperking van de administratieve lasten zich tot behoud van stuurinformatie? Hoe wordt groepsbehandeling uitgewerkt en wat gebeurt er met no-show? En uiteraard moet de zorginhoudelijke professional beoordelen of de cliënt de zorg krijgt die het nodig heeft.

De voorgestelde tijdlijn voor implementatie van dit model geeft aan dat het model in 2019 gefinaliseerd wordt en de veldafspraken in 2019 en begin 2020 volgen. Ook is er een forse inzet nodig van de ICT-leveranciers voor onder andere de aanpassing van de standaarden. Als dat gereed is, volgt in de tweede helft van 2020 de ontwikkeling van de formats voor het simulatiejaar. De ontwikkeling van de zorgvraagtypering is gestart in 2019 en loopt door tot in 2021.

Vervolg

Aan de Ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid is gevraagd om uiterlijk 1 juli 2019 te reageren op dit voorstel. Wilt u op de hoogte blijven over dit onderwerp?  Meld u aan voor onze Healthcare nieuwsbrief.

Actualiteiten