article banner
Duurzaamheid

De maatschappelijke Business Case van preventie

Emma Verheijke Emma Verheijke

Zorg- en welzijnsaanbieders moeten constant meebewegen op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is er in lijn met de transformatieagenda’s van gemeenten steeds meer aandacht voor preventie en vroegsignalering, wordt de roep om een integrale aanpak steeds sterker en groeit het belang van innovatie (bijvoorbeeld via e-health). Dat vraagt om het continu updaten van het aanbod en aanpassen van de werkwijze. Daarbij wordt door financiers, zoals gemeenten, steeds vaker de vraag gesteld: wat levert het uiteindelijk in financiële zin op?

Prognose van het maatschappelijk rendement

Om die vraag te kunnen beantwoorden is een onderbouwde prognose van maatschappelijke waardecreatie nodig. Die laat zien tot welke effecten het aanbod leidt en wat daarvan de financiële waarde is, bijvoorbeeld in kostenbesparingen. Denk hierbij aan:

  • het voorkomen van maatschappelijke kosten als gevolg van een ongezonde leefstijl, door het investeren in leefstijlprogramma’s;
  • het voorkomen van complexe jeugdhulptrajecten door een vroegsignaleringsproject met jeugdhulpprofessionals op school;
  • het voorkomen van de inzet van maatwerkvoorzieningen vanuit de WMO door een effectieve inzet van laagdrempelige, collectieve welzijnsvoorzieningen;
  • het realiseren van efficiëntiewinst door een andere manier van samenwerken in de lokale jeugdhulpketen;
  • een afname van de druk op de eerstelijns gezondheidszorg door een andere manier van samenwerken tussen het medisch domein (onder ander) huisartsen en sociaal domein.

Anderzijds laat de prognose zien hoe de waarde van deze effecten zich verhoudt tot de benodigde investeringen: het maatschappelijk rendement. En bij wie de kosten en baten vallen: wie investeert, wie profiteert?

Basis voor belangrijke gesprekspunten

Een prognose van het maatschappelijk rendement biedt een uitstekende basis om met financiers in gesprek te gaan over vragen zoals:

  • Welk financieel effect kunnen we op termijn verwachten?
  • Bij welke partijen of in welke budgetten komen de financiële baten terecht?
  • Welke partijen zijn mogelijk geïnteresseerd in co-financiering?
  • Welke factoren zijn van invloed op het realiseren van de verwachte opbrengsten?

Maatschappelijke Business Case

Het inzichtelijk maken van maatschappelijke waarde van programma’s en interventies binnen zorg en welzijn vraagt om een brede blik. Immers, effecten zijn doorgaans breder dan voor de primaire doelgroep. Een maatschappelijke Business Case (mBC) helpt daarbij. Hierin worden kosten en baten vanuit een breed perspectief van verschillende maatschappelijke stakeholders bekeken. Steeds meer zorg- en welzijnsaanbieders gebruiken dit instrument om vooraf zicht te krijgen op het te verwachten maatschappelijk rendement van een nieuw project of beleid en hoe dit rendement ontstaat.

Terugkijken webinar

Op 16 juni legden Emma Verheijke (partner) en Vincent Belgraver (senior consultant) uit wat er komt kijken bij het opstellen van een mBC en wat de ‘sterkten’ en ‘zwakten’ ervan zijn. Aan de hand van praktische voorbeelden lieten ze onder andere zien wat het u kan opleveren, voor zowel aanbieders als financiers. Kon u niet aanwezig zijn? Het webinar is opgenomen en kan worden teruggekeken. Ook is een samenvatting beschikbaar van de gestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Actualiteiten