article banner
Tax

Detacheerders & payrollers verplicht aangesloten bij StiPP?

Edzo Boven Edzo Boven

Uitzendondernemingen dienen te voldoen aan drie vereisten. Bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) vindt dat detacheerders en payroll organisaties ook aan de definitie van een uitzendonderneming voldoen. Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad in dat kader twee belangrijke uitspraken* gedaan met grote gevolgen voor detacheerders en payrollers. Lees welke gevolgen dit voor u kan hebben.

Wanneer bent u een uitzendonderneming?

Volgens de wet bent u een uitzendonderneming als u voldoet aan drie vereisten:

  1. u stelt bedrijfsmatig werknemers ter beschikking aan een derde (de inlener);
  2. om arbeid te verrichten bij de inlener;
  3. onder leiding en toezicht van de inlener. 

Bedrijfstakpensioenfonds StiPP is van mening dat ook detacheerders en payroll ondernemingen aan deze definitie voldoen. Als met het uitzenden vervolgens meer dan 50 procent van het premieplichtig loon is gemoeid zijn zij in beginsel verplicht zich aan te sluiten bij het pensioenfonds. De Hoge Raad heeft StiPP nu na jaren procederen gelijk gegeven.

Allocatiefunctie en payroll ondernemingen

De betrokken detacheerders en payroll ondernemingen waren van mening dat zij niet als ‘klassiek’ uitzendbureau kwalificeerden omdat zij geen zogenaamde allocatiefunctie vervullen (het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt). De wet impliceert echter niet dat een allocatiefunctie van de werkgever aanwezig moet zijn, aldus de Hoge Raad.

Ook maakt geen verschil of hoog opgeleid personeel tewerk wordt gesteld of gespecialiseerd werk wordt verricht, en ook niet dat het personeel in vaste dienst is bij de detacheerder of de payroll onderneming. Dat de werving en selectie wordt gedaan door de inlener zelf en de payroll onderneming uitsluitend een administratieve functie heeft, maakt ook geen verschil. Als aan de drie vereisten uit de wet is voldaan, is er sprake van een uitzendovereenkomst.

Wanneer is sprake van ‘onder leiding en toezicht’?

Soms spreken partijen af dat leiding en toezicht bij de inlener ligt, zoals in het geval dat tot de onderhavige kwestie leidde. Spreekt u hierover niets af, dan is de feitelijke situatie doorslaggevend. Sluit u contractueel juist uit dat leiding en toezicht bij de inlener ligt, terwijl uit de omstandigheden blijkt dat dit niet zo is, dan kunt u ook bedrogen uitkomen.

Ongewenste uitkomst van uitspraken

Om verschillende redenen is de uitkomst van de arresten ongewenst. Payrolling en detacheren is immers niet hetzelfde als (een klassieke) uitzendonderneming.

Detacheerders en payroll ondernemingen moeten mogelijk (achterstallige) pensioenpremies betalen aan StiPP. Heeft u als detacheerder al een eigen pensioenregeling? Aan StiPP wordt dan vrijstelling gevraagd, waarbij van belang is of u aanspraak maakt op deze vrijstelling. Het verkrijgen van een vrijstelling is aan strikte voorwaarden gebonden.

Bent u als uitzend-/detacheringswerkgever daarentegen voor het overgrote deel van uw werkzaamheden actief in een bepaalde sector, bijvoorbeeld de metaalsector, de bouw, het beroepsgoederenvervoer of de vleessector? Dan is de kans aanwezig dat u verplicht bent zich aan te sluiten bij de bedrijfstakpensioenregeling van deze sector, en dus niet bij StiPP.

Payrolling minder aantrekkelijk?

Verder is de wetgeving de laatste jaren op diverse punten aangepast (ter voorkoming van ‘schijnconstructies’), waardoor payrolling minder aantrekkelijk is geworden. Zo kunt u geen gebruik maken van de soepelere ontslagregels voor uitzendkrachten, omdat deze alleen bedoeld zijn voor de ‘klassieke’ uitzendondernemingen mét een allocatiefunctie.

Ook heeft u als payroller of detacheerder niet automatisch toegang tot de voordelen die de uitzend cao biedt, u moet onder de specifieke werkingssfeer vallen. U mag in de meeste gevallen gebruik maken van het uitzendbeding; dat wil zeggen geen werk, geen loon. Het uitzendbeding is echter beperkt tot de eerste 26 weken, tenzij u de uitzend cao volgt, dan wordt deze verlengd tot 1,5 jaar.

Hoe nu verder?

De Hoge Raad zegt uitdrukkelijk dat de wetgever de wet moet aanpassen als dit tot ongewenste gevolgen leidt. Minister Asscher (of zijn opvolger in een volgend kabinet) moet dus nieuwe voorstellen doen. Dit lost echter het probleem voor het verleden niet op. StiPP zal stellen dat een onderneming verplicht aangesloten dient te zijn. Ons advies is om zelf actie te ondernemen en niet te wachten tot StiPP zich bij u meldt. De praktijk leert dat uw speelruimte om tot een oplossing te komen daardoor een heel stuk minder wordt.

Roept het bovenstaande vragen bij u op?

De juristen en pensioenadviseurs van Grant Thornton helpen u graag.

De pensioenadviseurs hebben een ruime ervaring opgebouwd in het adviseren in (al dan niet verplichte) pensioentrajecten en hebben een specifieke opleiding tot werkingssfeeronderzoeker gevolgd. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze pensioenadviseur Edzo Boven.

Bronnen: