article banner
Assurance

Digitale deponeringsplicht middelgrote ondernemingen

Met ingang van het boekjaar 2017 zijn middelgrote ondernemingen verplicht om de publicatiejaarrekening digitaal te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) via Standard Business Reporting (SBR). Voorheen gold deze verplichting alleen voor kleine rechtspersonen en micro-ondernemingen. Door de wetswijziging van artikel 19a van de handelswet geldt deze verplichting met ingang van het boekjaar 2017 ook voor middelgrote ondernemingen.

Digitaal deponeren jaarstukken vóór 2017

De KvK maakt het tevens mogelijk om jaarrekeningen van vóór 2017 digitaal te deponeren. De NBA raadt dit echter af en adviseert jaarrekeningen van vóór 2017 nog op de oude wijze te deponeren. De taxonomie van 2016 kent namelijk geen publicatiestuk middelgroot, tevens ontbreekt de definitieve taxonomie voor het boekjaar 2017.

Uitzonderingen

De verplichting van digitaal deponeren kent ook een aantal uitzonderingen. De volgende rechtspersonen zijn uitgezonderd van digitaal deponeren:

 1. niet Nederlandse rechtspersonen;
 2. beursgenoteerde ondernemingen;
 3. grote rechtspersonen;
 4. middelgrote rechtspersonen waarvan groepshoofd een grote rechtspersoon is of een beursgenoteerde onderneming;
 5. rechtspersonen die IFRS toepassen conform art. 2:362 lid 8 BW;
 6. organisaties van openbaar belang;
 7. pensioenfondsen;
 8. zorginstellingen waarop de WTZi van toepassing is;
 9. indien sprake van deponering vervangende verklaring conform art. 2:403 of 2:396 lid 9 BW;
 10. indien vrijwillig integraal regime groot wordt toegepast;
 11. en indien aparte controle verklaringen worden afgegeven voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.

Op de website van de KvK vindt u het laatste overzicht van de uitzonderingen zoals dit door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt bijgehouden.

Fasen SBR-verplichting

De verplichtstelling van SBR vindt plaats in drie fases. De eerste fase had betrekking op de bedrijfsklasse micro en kleine ondernemingen, die met ingang van het boekjaar 2016 verplicht zijn digital te deponeren. Middelgrote ondernemingen moeten met ingang van het boekjaar 2017 verplicht digital deponeren. Tot slot geldt de SBR-verplichting vanaf het boekjaar 2019 ook voor grote ondernemingen.

Medio november ontvangen alle bedrijven in de bedrijfsklasse middelgroot een brief van de KvK waarin wordt ingegaan op de verplichting om de jaarrekening via SBR te deponeren. Vanaf de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017 zijn zij verplicht om de jaarrekening bij de KvK te deponeren via SBR. Ook de controleverklaring wordt digitaal en de digitale handtekening vervangt de 'natte' handtekening.

SBR-publicatie jaarrekening

Er zijn de volgende mogelijkheden om een digitale publicatie jaarrekening op te stellen:

 • U maakt zelf een digitale publicatie jaarrekening met behulp van uw rapportage- of administratiesoftware zoals bijvoorbeeld Audition, Caseware, MLE.
 • U koppelt handmatig de financiële informatie aan de digitale taxonomie. Partijen die dat bijvoorbeeld kunnen, zijn Accept Development, Ctrl, Pro Management Software, XBRLone, XBRLreports, maar u kunt het ook rechtstreeks op de website van de KvK koppelen c.q. invullen.
 • De digitale publicatie jaarrekening wordt door een intermediair, bijvoorbeeld Grant Thornton, opgesteld.

Proces ondertekening digitale stukken

De accountant ontvangt de digitale publicatie jaarrekening óf van de klant óf uit zijn rapportagetool. De accountant controleert deze digitale publicatie jaarrekening, voegt hier de digitale controleverklaring aan toe, verwerkt deze in een 'digitale envelop' en tekent deze digitaal af via het persoonsgebonden beroepscertificaat. Vervolgens gaat de 'digitale envelop' automatisch naar de portal van de klant, waarvan u een bericht ontvangt. Als u de jaarrekening hebt bekeken en akkoord bent met de inhoud dan geeft u digitaal akkoord, u vult de datum in waarop de jaarrekening in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld. Waarna de 'digitale envelop' naar de Kamer van Koophandel toegaat.

Wilt u meer weten over de digitale deponeringsplicht? Neem dan contact op met uw adviseur.

Gerelateerde artikelen