article banner
Actualiteit

Faillissement Vof betekent niet automatisch faillissement individuele vennoten

In zijn arrest van 6 februari 2015 komt de Hoge Raad terug van zijn vaste rechtspraak sinds 1927 dat het faillissement van een Vof automatisch het faillissement van de vennoten betekent. We lichten de overwegingen van de Hoge Raad voor u toe.

Een Vof heeft geen rechtspersoonlijkheid, maar  wel een afgescheiden vermogen. Dat wil zeggen: afgescheiden van de (privé)vermogens van de vennoten. Vennoten kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. De vennoten zijn hoofdelijk verbonden voor de schulden van de Vof, wat betekent dat die schulden ook op hen persoonlijk rusten. De schuldeisers van de Vof kunnen daarom hun vorderingen niet alleen op het vermogen van de Vof verhalen, maar ook op het privévermogen van de vennoten.

Uitspraak Hoge Raad

Wanneer een Vof haar verplichtingen niet voldoet en in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen, kan de Vof failliet worden verklaard. In dat geval is het faillissement van de vennoten vaak onvermijdelijk, maar niet noodzakelijk, aldus de Hoge Raad. Zo kan een vennoot, in tegenstelling tot de Vof zelf, voldoende (privé)vermogen hebben om zowel de schuldeisers van de Vof als zijn privéschuldeisers te voldoen. Verder moeten de vorderingen op de Vof en die op de vennoten als afzonderlijke vorderingen worden beschouwd, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld en verhaald. Het is dus mogelijk dat een vennoot een hem persoonlijk toekomend verweermiddel (bijvoorbeeld een tegenvordering) kan aanvoeren tegen de vordering van een schuldeiser die hij kan verrekenen.

Faillissement vennoten

De Hoge Raad is dan ook van oordeel dat het faillissement van de vennoten niet direct intreedt als een gevolg van het faillissement van de Vof. De invoering van de Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen heeft mede tot gevolg dat de regel (dat de vennoten automatisch failliet zijn als de Vof failliet is) niet langer op zijn plaats is. Bovendien kan dit ook niet uit de Faillissementswet worden afgeleid.

Wil een schuldeiser niet alleen het faillissement van de Vof, maar ook dat van de vennoten bewerkstelligen? Dan moet hij dat in zijn verzoekschrift vanaf nu - ten aanzien van ieder van hen - afzonderlijk verzoeken en moet de rechter onderzoeken of ook de vennoten afzonderlijk aan de voorwaarden voor faillietverklaring voldoen. 

Vragen?

Heeft u een vordering op een Vof en wilt u deze incasseren door eventueel het faillissement aan te vragen? Of bent u zelf vennoot in een Vof en wordt het faillissement van uw Vof of uzelf aangevraagd? Laat de juristen van Grant Thornton hierbij adviseren.