article banner
Legal

Fast Track procedure bij Raad van Arbitrage voor de Bouw

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) heeft sinds korte tijd een nieuwe procedure waarmee op korte termijn geschillen beslecht worden: de Fast Track procedure. Mocht u tijdens een bouwproject in een geschil terecht komen wat vertraging voor de bouw oplevert, dan biedt de Fast Track procedure uitkomst. Deze procedure is bedoeld voor een snelle afhandeling met een bindende uitspraak op korte termijn ter voorkoming van vertraging.

Alternatief civiele rechtbank

Vanwege de deskundigheid van de bindend adviseur is de Fast Track procedure een goed alternatief voor een kort geding bij de civiele rechtbank, waarin in beginsel geen ruimte is voor een grondige technische beoordeling en uitgebreide bewijsvoering. Voorwaarde is evenwel, dat partijen het erover eens zijn de Fast Track procedure te volgen.

Korte doorlooptijd

De Fast Track procedure wordt gekenmerkt door een korte doorlooptijd van maximaal 9 weken nadat de procedure is aangevangen. Er zijn twee schriftelijke rondes waarin partijen (gelijktijdig) hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Vervolgens vindt binnen 3 weken een bijeenkomst plaats alwaar partijen hun standpunten mondeling kunnen toelichten. Desgewenst kan de bindend adviseur ter zitting mondeling uitspraak doen. De schriftelijke uitspraak volgt uiterlijk binnen 2 weken na deze bijeenkomst met partijen.

Bindende uitspraak

De uitspraak van de bindend adviseur bindt partijen in ieder geval tot aan het moment van oplevering van het werk. Wordt vervolgens niet binnen 14 dagen na oplevering door één van de partijen bezwaar aangetekend tegen de uitspraak, dan blijft het bindend advies ook daarna van kracht. Dit is een belangrijk verschil met de kort geding procedure, waarin de mogelijkheid van hoger beroep de verdere uitvoering van het werk aanzienlijk kan vertragen.

Kosten

De kosten van de procedure bedragen 7.500 euro exclusief btw indien de uitspraak wordt gewezen door één bindend adviseur. Indien partijen ervoor kiezen het geschil aan drie bindend adviseurs voor te leggen, bedragen deze kosten 12.500 exclusief btw. De kosten van de procedure worden door beide partijen bij helfte gedragen, ongeacht welke partij in het gelijk wordt gesteld. Partijen betalen ieder de kosten van hun eigen adviseur(s).

Snelle afhandeling en duidelijkheid

Al met al kan de Fast Track procedure dus uitkomst bieden in situaties waarin een snelle afhandeling van een geschil gedurende de bouw gewenst is. Vanwege de korte doorlooptijd kunnen partijen snel duidelijkheid verkrijgen en hoeft de uitvoering van het werk geen vertraging op te lopen.

Wilt u meer informatie over de Fast Track procedure? Neem dan contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.