article banner
Tax

Gecombineerde prestaties blijven lastig voor de btw

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Het tegelijk leveren van meerdere prestaties blijft de btw gemoederen bezighouden. Is er sprake van een samengestelde prestatie? Zo ja, welk btw-tarief is dan van toepassing? Of moet iedere prestatie afzonderlijk worden beoordeeld? Recent kwam dit weer aan de orde uitsprak over de verhuur van een appartement en een parkeerplaats. Lees de gehele casus.

Stichting verhuurt seniorenwoningen met parkeerplaats

Een stichting verhuurt seniorenwoningen in een woon-zorgcomplex. Het woon-zorgcomplex omvat tevens een parkeergarage, waarvan de parkeerplaatsen tegen vergoeding (mét btw) worden verhuurd op basis van een afzonderlijke overeenkomst aan zowel niet-bewoners als bewoners (gecombineerde verhuur). De stichting bracht de btw, die is toe te rekenen aan de bouw van de parkeergarage, volledig in aftrek.

Eén economische prestatie

De Inspecteur heeft een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd voor de in aftrek gebrachte btw, die ziet op de bouwkosten van de parkeergarage. De belanghebbende stelt zich op het standpunt dat er sprake is van twee aparte prestaties, namelijk de vrijgestelde verhuur van woonruimte en de belaste verhuur van de parkeerruimte.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (7 november 2017) wijst erop dat, op basis van het Morten Henriksen arrest van het Hof van Justitie (HvJ EU 13 juli 1989), de verhuur van parkeerruimte niet van de vrijstelling kan worden uitgesloten indien deze verhuur zo nauw verband houdt met de vrijgestelde verhuur van een andere onroerende zaak dat beide verhuren één economische prestatie vormen. Dit is het geval wanneer de parkeerruimte en de andere onroerende zaak deel uitmaken van één complex en beide zaken door dezelfde eigenaar aan de huurder zijn verhuurd.

Het Gerechtshof oordeelt dat hier sprake is van één economische prestatie, met als gevolg dat de gecombineerde verhuur (woning inclusief parkeerruimte) vrijgesteld is van omzetbelasting. De parkeerplaatsen die worden verhuurd aan niet-bewoners zijn wel belast met btw en de voorbelasting die ziet op dit deel van de parkeergarage kan dus wel in aftrek worden gebracht.

Conclusie

Hoewel dit een redelijke uitkomst lijkt, was een andere conclusie ook mogelijk geweest. Zo is in het CPP- en Levob-arrest (1999, respectievelijk 2005) door het Hof van Justitie aangegeven dat te scheiden prestaties ook afzonderlijk bekeken moeten worden. Tenzij een dergelijke scheiding kunstmatig is, dat lijkt ons hier niet het geval, of een prestatie zodanig ondergeschikt is dat deze opgaat in de hoofdprestatie. Aangezien hier sprake is van een aparte overeenkomst en het huren van een parkeerplaats tezamen met de woning geen verplichting is, lijkt de verhuur van de parkeerplaats niet ondergeschikt.

Helaas levert deze uitspraak geen echte duidelijkheid op en blijft een nauwgezette beoordeling van de geleverde gecombineerde prestaties gewenst en eventueel overleg met de belastingdienst raadzaam.

Wilt u meer weten over het leveren van gecombineerde prestaties en de toepassing van btw? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen