article banner
Healthcare

Geen btw over managementparticipatie medisch specialist

Een maatschap van medisch specialisten is vrijgesteld van btw. Dit betrof de vergoeding die de maatschap ontving voor een van haar maten die deelnam aan het management van het ziekenhuis waar de maatschap haar medische werkzaamheden verrichtte. Dit oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant in zijn uitspraak van 24 maart 2016 BRE14/4725.

Casus: managementvergoeding

Een maatschap van chirurgen ontving voor de door haar verrichte medische werkzaamheden in een ziekenhuis een vergoeding van het ziekenhuis. Die vergoeding is vrijgesteld van btw (medische diensten). Het ziekenhuis ontving in dat kader van de ziektekostenverzekeraars een vergoeding die voor het merendeel werd doorbetaald aan de maatschap. Daarnaast nam een van de maten deel in het management van het ziekenhuis.

De Belastingdienst was van mening dat de vergoeding die de maatschap daarvoor ontving van het ziekenhuis, belast was met btw. De rechtbank is echter van oordeel dat de maatschap aannemelijk heeft gemaakt dat de als managementvergoeding aangeduide bedragen zijn betaald uit het voor de honoraria voor medisch specialisten bestemde bedrag van de ziektekostenverzekeraars. In dat geval kan volgens de rechtbank de vrijstelling worden toegepast, onder verwijzing naar het convenant “Bekostiging vrij gevestigd medisch specialisten transitie 2012-2014”.

Wel of niet medisch

Opmerkelijk is dat deze vergoeding voor een duidelijk niet medische handeling wel onder de vrijstelling kan worden gerangschikt. Kennelijk is doorslaggevend dat de zorgverzekeraars lumpsum bedragen voor de medische verrichtingen van de specialisten vergoeden.

In het licht van recente jurisprudentie over de overheadvergoeding voor zorggroepen is dat onbevredigend. Ook daar zijn immers door de zorgverzekeraars honoraria aan artsen vergoed voor medische handelingen, maar vond zowel rechtbank als gerechtshof dat de daarmee rechtstreeks verbonden werkzaamheden niet kwalificeerden als de gezondheidskundige verzorging van de mens.

Belang praktijk

Medisch specialisten die naast hun vrijgestelde medische handelingen ook een vergoeding ontvangen voor bestuurswerkzaamheden kunnen afhankelijk van de feiten en omstandigheden mogelijk een beroep doen op deze uitspraak.

Hebt u vragen heeft over de toepassing van de btw-vrijstelling in uw specifieke situatie? Neemt u dan contact op met één van onze btw-specialisten.