article banner
Legal

Goed verzekeren, bittere noodzaak voor de werkgever

Bert Boermans Bert Boermans

Een goede schade inzittendenverzekering afsluiten ten behoeve van de gebruikers van dienstauto's is voor u als werkgever essentieel. Dat blijkt wederom uit een uitspraak van de Kantonrechter te Rotterdam van 5 maart 2018.

Koerier loopt ernstig letsel op

Een koerier is tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden voor zijn werkgever betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Met ernstig letsel als gevolg. Vastgesteld is dat:

  • de koerier parallel aan de spoorbaan reed;
  • hij stapvoets de overgang is opgereden toen de alarmlichten al brandden en de (halve) slagbomen bovendien al naar beneden waren;
  • hij al slalommend om de eerste, gesloten slagboom is gereden.

De werkgever is beperkt verzekerd voor dit soort ongevallen waardoor de schade die de werknemer lijdt nauwelijks vergoed wordt. De koerier vindt dat de werkgever tekort is geschoten in zijn verplichting zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering. De werkgever stelt daar tegenover dat de koerier zich bewust roekeloos gedroeg en hij als werkgever daarom niet aansprakelijk is voor de door de koerier geleden schade.

Werkgever moet zorg dragen voor een verzekering

De Hoge Raad oordeelde al eerder (1 februari 2008) dat een werkgever, op grond van artikel 7:611 BW, zorg moet dragen voor een behoorlijke verzekering. Sluit een werkgever een dergelijke verzekering niet af dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade. Dit is alleen anders indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer.

Roekeloos gedrag

De rechter oordeelt dat de koerier zich in dit geval roekeloos heeft gedragen. Hij reed de overweg op toen de trein naderde. De vraag is echter of de koerier zich ook bewust roekeloos gedroeg. De kantonrechter meent van niet.

De kantonrechter komt tot deze conclusie omdat uit de rechtspraak blijkt dat bewuste roekeloosheid niet snel mag worden aangenomen. Er is sprake van bewuste roekeloosheid als de werknemer zich direct voorafgaand aan het ongeval bewust is geweest van de gevaarlijke situatie en tóch een risico nam.

Feitencomplex

De kantonrechter vindt niet dat de schade die de koerier leed het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen. De kantonrechter stelt daartoe dat: "Ook als wordt aangenomen dat de koerier de overgang is opgereden toen de alarmlichten al brandden, het belsignaal was afgegaan en óók tenminste één halve slagboom al naar beneden was, dan nog is niet uitgesloten dat de koerier zich niet bewust is geweest van de naderende trein. Hij is weliswaar roekeloos (bijvoorbeeld omdat hij was afgeleid, of de weg zocht) de spoorwegovergang opgereden, maar is zich niet bewust geweest van de gevaarlijke situatie waarin hij zich begaf. Dat zou anders zijn geweest als de betreffende overgang was beveiligd door hele slagbomen. Hetgeen zou betekenen dat hij inderdaad 'slalommend' met zijn bestelbus om die bomen moet zijn gereden. Er zijn halve slagbomen, waardoor automobilisten zonder manoeuvres de spoorwegovergang kunnen oprijden, ook als die slagbomen al naar beneden zijn en die slagbomen bovendien ook gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien. Daar komt bij dat de koerier linksaf geslagen is om de overgang op te rijden en daarbij op het kopse vlak van de slagboom afreed (en dus niet recht op het langste deel daarvan), zodat de kans dat hij die slagboom over het hoofd heeft gezien nog groter is".

Conclusie

Het voorkomen van de verplichting tot het betalen van de door een werknemer geleden schade tijdens de uitoefening van zijn (koeriers) werkzaamheden kan alleen dan wanneer er sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen, en daarvan is zo blijkt uit bovenstaande niet snel sprake. Kortom goed verzekeren is een must.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met onze .

Gerelateerde artikelen