article banner
Healthcare

Het btw-vrij uitlenen van medisch personeel blijft complex

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Door de uitspraak van de Hoge Raad van 11 augustus jl. wordt weer eens duidelijk dat het niet eenvoudig is om medisch personeel btw-vrij uit te lenen.

Het komt steeds vaker voor dat artsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel door bijvoorbeeld een gespecialiseerd uitzendbureau voor kortere of langere tijd ter beschikking worden gesteld aan een ziekenhuis, verpleeghuis of vergelijkbare instelling. Deze instellingen verrichten btw-vrijgestelde (medische) prestaties en kunnen daardoor geen btw terugvragen. Inhuur van btw-belast medisch personeel werkt dan kostenverhogend. Aangezien artsen en medisch personeel uiteindelijk btw-vrijgestelde medische prestaties verrichten zijn er uitzendbureaus die menen dat het ter beschikking stellen van dergelijk personeel ook onder de btw-vrijstelling valt. Niets is echter minder waar.

In het arrest van 11 augustus geeft de Hoge Raad aan dat het ter beschikking stellen van medisch personeel in principe een btw-belaste prestatie is. Het uitlenen van personeel kan niet worden gelijkgesteld met het verrichten van een medische dienst. Zoals al uit eerdere rechtspraak bleek kan slechts onder bepaalde (strikte) voorwaarden de btw-vrijstelling worden toegepast. Belangrijkste element hierin is dat de uitlener contractueel aansprakelijk moet zijn voor de uitgevoerde medische diensten en niet, zoals veelal het geval is, de inlener. Deze aansprakelijkheid is voor uitleners een ongewenst aspect, werkt kostenverhogend en is veelal niet goed vastgelegd in de overeenkomsten.

Wilt u de btw-vrijstelling bij het uitlenen van medisch personeel toepassen? De btw-adviseurs van Grant Thornton bespreken graag de mogelijkheden met u.