article banner
Tax

Hoge Raad kritisch inzake kilometergrens 30%-regeling

Sinds 1 januari 2012 is de 30%-regeling verscherpt. Of de verscherpte regeling EU-proof is, moet nog blijken. Met name de voorwaarde van de 150 kilometerzone ligt onder vuur. In dit kader heeft de Hoge Raad kritische vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU.

Op grond van de 30% regeling kan een  werkgever een forfaitair bepaalde onbelaste vergoeding toekennen, zonder bewijs van kosten, aan een uit het buitenland aangetrokken werknemer van kort gezegd 30% van het loon.

Om onbedoeld gebruik tegen te gaan is die regeling per 1 januari 2012 aangescherpt. Alleen werknemers die geworven worden terwijl zijn wonen op meer dan 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens komen nog in aanmerking voor de 30% regeling. Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat er een nuancering geldt in sommige situaties met betrekking tot de 150 kilometergrens.

Werknemers die geworven worden terwijl zij wonen  binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens kunnen alleen hun werkelijke extraterritoriale kosten onbelast vergoed krijgen. Bijvoorbeeld dubbele huisvestingskosten, en de zogenaamde COLA (cost of living allowance ter dekking van verschil in prijzenkosten levensonderhoud).

Fiscale discriminatie? 

Door het verschil in behandeling ontstaat een fiscale discriminatie tussen EU-werknemers geworven van binnen en buiten de grens van 150 kilometer. In deze zaak gaat het – onder meer – om de vraag of deze  fiscale discriminatie een verboden beperking van het vrije werknemersverkeer inhoudt.

Ons advies

Het advies luidt: “Vraag in deze situaties altijd de 30%-regeling aan. Hierdoor behoudt u de rechten voor de belastingvrije vergoedingen bij een gunstige uitspraak.” Heeft u vragen of wilt u advies over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met uw vaste adviseur of één van onze expat specialisten.