article banner
Actualiteit

Hypotheekrente woning buren aftrekbaar

Een echtpaar woont in een tussenwoning en koopt de woning van de buren er bij. De rechter oordeelt dat ook de rente op de aangekochte woning aftrekbaar is.

De zaak gaat als volgt. Een echtpaar woont met hun twee kinderen in een tussenwoning. Zij kopen de woning van de buren er bij. Na aankoop volgen ingrijpende bouwkundige aanpassingen. Zo wordt via de aan elkaar grenzende garages een doorgang naar de aangekochte woning gemaakt en worden de garages deels omgevormd tot badkamer.

Het echtpaar brengt de rente op zowel de 'oude' als de aangekochte woning in mindering bij de aangifte IB. De inspecteur weigert de aftrek en stelt dat de woning en de buurwoning zelfstandige woningen zijn. De rechtbank is het daar mee eens. In beroep bij het hof wordt het echtpaar in het gelijk gesteld: "De werkzaamheden aan de woning en de aangekochte woning en de wijze waarop daarna door belanghebbende en haar gezin daarvan gebruik wordt gemaakt hebben ertoe geleid dat sprake is van één gebouw dat dient te worden aangemerkt als een eigen woning". 

Eigenwoningregeling

Wanneer is er sprake van een eigen woning? De wet schrijft voor dat er sprake moet zijn van een gebouw dat de belastingplichtige of personen die tot zijn huishouden behoren anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Uit de wettekst volgt dat van een eigen woning slechts één zelfstandig gebouw deel kan uitmaken.

Slechts als men aannemelijk kan maken dat de woning en de aangekochte woning na de verbouwing één zelfstandig gebouw zijn gaan vormen, kan er sprake zijn van een eigen woning. Of er sprake is van één gebouw in de zin van de eigenwoningregeling is dus sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval.

[Bron: Fiscaal-Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden]