article banner
Legal

Interne klokkenluidersregeling verplicht voor werkgevers

Om klokkenluiders beter te beschermen wordt 1 juli a.s. een nieuwe wet van kracht. Deze wet dient de rechtsbescherming van de klokkenluider en introduceert daarnaast het Huis voor Klokkenluiders; een onafhankelijke en onpartijdige overheidsinstelling die misstanden onderzoekt en assisteert in openbaarmakingsprocedures. Nadat de Tweede Kamer in 2013 al akkoord was gegaan met de eerste versie van het wetsvoorstel heeft de Eerste Kamer recentelijk ook ingestemd met de nieuwe Wet Huis voor Klokkenluiders. De Wet Huis voor Klokkenluiders geldt zowel voor de publieke als de private sector.

Verplichte klokkenluidersregeling

Vanaf 1 juli a.s. zijn werkgevers bij wie 50 of meer personen werkzaam zijn verplicht tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling. Deze regeling dient te beschrijven hoe met een interne melding wordt omgegaan. Daarnaast dient geregeld te worden:

  • wanneer er sprake is van een vermoeden van een misstand;
  • bij welke functionaris dit gemeld kan worden;
  • dat de melding desgevraagd vertrouwelijk zal worden behandeld;
  • en dat de werknemer de mogelijkheid heeft om in vertrouwen een adviseur te raadplegen.

De klokkenluidersregeling moet door de ondernemingsraad worden goedgekeurd.

Werknemers die melding maken van een vermoeden van een misstand worden door de nieuwe wet beschermd. Zij mogen niet worden ontslagen of op andere wijze worden benadeeld vanwege hun melding. Dat geldt tijdens de behandeling van de melding, maar ook daarna.

Het Huis voor Klokkenluiders

Naast dat werkgevers in een interne klokkenluidersregeling moeten voorzien, wordt het Huis voor Klokkenluiders opgericht waar eveneens vermoedens van een misstand gemeld kunnen worden als bij deze misstand het maatschappelijk belang in het geding is.

Het uitgangspunt is echter dat werknemers eerst de interne klokkenluidersregeling doorlopen. Pas nadat de melding niet naar behoren is behandeld, kunnen zij bij het Huis voor Klokkenluiders terecht voor een onderzoek. Het Huis voor Klokkenluiders kan dan op verzoek van een werknemer een onderzoek instellen naar het vermoeden van een misstand.

Er kan ook onderzoek worden gedaan naar de manier waarop de werkgever zich tegenover de werknemer heeft gedragen naar aanleiding van een interne melding. Werkgevers (en medewerkers) zijn in de regel verplicht mee te werken aan een door het Huis voor Klokkenluiders ingesteld onderzoek.

Verder heeft het Huis voor Klokkenluiders nog een afdeling die werknemers, die een vermoeden van een misstand willen melden, informeert over hun rechten en verplichtingen in dat verband. Deze afdeling kan in een voorkomend geval werknemers ook doorverwijzen naar toezichthoudende instanties.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij helpen u graag met het vaststellen en implementeren van een klokkenluidersregeling die voldoet aan de wettelijke eisen en goed aansluit op uw organisatie. Wacht u niet te lang, want vanaf 1 juli a.s. zijn werkgevers met minimaal 50 werknemers verplicht een dergelijke regeling te hebben.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs