article banner
Healthcare

Is de WNT op uw onderneming van toepassing?

Jeroen Bos Jeroen Bos

De Wet Normeting Topinkomens (WNT) is van toepassing op:

 • Bij of krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen (provincies, gemeenten, waterschappen etc.);
 • In de bijlagen bij de WNT (al dan niet bij naam) genoemde semipublieke instellingen, zoals:
  • (WTZi-toegelaten) zorginstellingen;
  • woningcorporaties;
  • onderwijsinstellingen.
 • Niet op winst gerichte rechtspersonen die drie jaar of langer een overheidssubsidie van ten minste 500.000 euro per jaar ontvangen die tenminste 50 procent van de jaarlijkse opbrengsten vormt;
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen met publiekrechtelijke bevoegdheden;
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de overheid een of meer leden in het bestuur benoemt of op andere wijze invloed van betekenis heeft op het beheer of beleid.

Wilt u controleren of onderneming of  (zorg)instelling onder de WNT valt?

Doe de WNT-check