article banner
Human resources

Laatste kans om pensioen in eigen beheer af te kopen

Bent u dga met een pensioen in eigen beheer? Let dan op! 2019 is namelijk het laatste jaar waarin u uw pensioenverplichting kunt omzetten in een oudedagsverplichting of afkopen. Welke keuze maakt u?

Mogelijkheden Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Op 1 april 2017 trad de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking. De opbouw van pensioenaanspraken moest worden beëindigd (premievrij maken). Daarnaast heeft u een kleine drie jaar de tijd gekregen om een keuze te maken wat u met uw pensioenverplichting wilde gaan doen. De volgende mogelijkheden zijn er:

 1. Afkoop van de pensioenverplichting.
 2. Omzetten van de pensioenverplichting in een oudedagsverplichting.
 3. Premievrij laten doorlopen/ingegaan pensioen laten doorlopen.

Belangrijk! 2019 is het laatste jaar waarin u de pensioenverplichting kunt omzetten of afkopen

Heeft u nog geen keuze gemaakt? Dan heeft u tot en met 31 december 2019 de tijd om uw pensioenverplichting om te zetten in een oudedagsverplichting, of af te kopen. Maakt u géén keuze voor 31 december 2019? Dan blijven de premievrije pensioenaanspraken staan.

Elke keuze heeft financiële, fiscale en civielrechtelijke gevolgen. Het maken van een keuze is daardoor voor iedere dga verschillend. Daarnaast moeten de gevolgen voor uw partner of ex-partner ook meegenomen worden. Onze adviseurs kunnen u informeren over de diverse mogelijkheden van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en samen met u en uw eventuele partner of ex- partner kijken welke mogelijkheid het beste bij u past.

Wat houden de keuzemogelijkheden in?

 • Afkoop
  De fiscale pensioenverplichting op moment van afkoop wordt na aftrek van korting, in eenmaal belast.
  Bij een afkoop in 2019 wordt een korting verleend over 19,5 procent over de fiscale waarde per einde boekjaar 2015, of de fiscale waarde op moment van afkoop wanneer deze waarde lager is.

 • Omzetting
  De fiscale waarde van de pensioenverplichting wordt op het overeengekomen moment omgezet in een oudedagsverplichting. Deze oudedagsverplichting wordt daarna jaarlijks opgerent met het gemiddelde u-rendement van het voorgaande jaar. Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd wordt de oudedagsverplichting in 20 jaar uitgekeerd. Over de (toekomstige) oudedagsuitkering is loonbelasting verschuldigd.

 • Premievrij laten doorlopen
  De premievrije pensioenaanspraken worden tot aan de afgesproken pensioeningangsdatum jaarlijks actuarieel opgerent. De pensioenuitkeringen zijn belast met loonbelasting. Attentiepunt: bij het premievrij laten doorlopen van de pensioenverplichting blijft het verschil fiscale- en commerciële waarde bestaan. Dit verschil is van belang bij het uitkeren van dividend (dividendtoets).

Wilt u meer weten over pensioen in eigen beheer? Neem contact op met onze pensioenadviseurs of met uw relatiebeheerder.

Actualiteiten