article banner
Healthcare

Let op verantwoordingseisen Jeugdzorg

Jeroen Bos Jeroen Bos

Het is alweer enige jaren gelden, sinds 2015 met de introductie van de Jeugdwet, dat de jeugdzorg in Nederland is gedecentraliseerd. Vanaf dat moment hebben de gemeenten in Nederland de verantwoordelijkheid gekregen. In de Jeugdwet staat dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulpverlening en de uitvoering van de jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen.

Door deze verschuiving naar gemeenten zien wij in de praktijk nogal eens dat welzijnsinstellingen die zich voorheen alleen maar bezig hielden met welzijn, voor de gemeente ook jeugdhulpverleningstaken gaan uitvoeren. Vaak groeit dit zo of ontstaat dat toevalligerwijze, omdat partijen elkaar nu eenmaal kennen en de werkzaamheden in elkaars verlengde liggen. Een welzijnsinstelling die op enig moment jeugdhulpverlening gaat bieden kan dan nog wel eens voor een verrassing komen te staan op verantwoordingsgebied.

Verantwoordingseisen

Doorgaans hebben welzijnsinstellingen hun financiële verslaggeving ingericht conform de regels voor organisaties zonder winstoogmerk (RJ 640). Tot het verslagjaar 2018 was deze verantwoordingswijze ook de aangewezen vorm voor aanbieders van jeugdzorg. In 2019 is evenwel de regelgeving zoals vastgelegd in de Regeling Jeugdwet gewijzigd en dient met terugwerkende kracht vanaf verslagjaar 2018 de verslaggeving te worden ingericht conform de regels voor zorginstellingen (RJ 655). Hiervoor kan onder meer het verslaggevingsmodel worden gebruikt zoals dat is opgenomen op de website

Naast de toepasselijkheid van andere verslaggevingsregels voor jeugdhulpverlening realiseren sommige instellingen zich ook niet (op tijd), dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) doorgaans van toepassing is op aanbieders van jeugdhulpverlening, aangezien deze zijn opgenomen in de bijlage bij de WNT. Voor de topfunctionarissen van de betreffende instelling gelden met ingang van het bieden van jeugdhulpverlening een bezoldigingsnorm afhankelijk van een klassenindeling (sectorale norm zorg). Daarvoor dient het WNT verantwoordingsmodel te worden opgemaakt die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening en waarover een controleverklaring moet worden afgegeven. De controle van de WNT dient plaats te vinden ook als voor de jaarrekening van de instelling alleen een samenstel of beoordelingsverklaring wordt afgegeven.

Ons advies

Het is goed voornoemde verantwoordingseisen tijdig te onderkennen om niet achteraf (na afsluiting boekjaar) voor verrassingen komen te staan. Heeft u vragen over dit onderwerp? .

Actualiteiten