article banner
Healthcare

Ministers kondigen wetsvoorstel aanpassing WNT aan

Jeroen Bos Jeroen Bos

De ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Bruins (Medische Zorg en Sport) starten op korte termijn een wetgevingstraject om een wetsvoorstel op te stellen. Aldus hun brief van 22 februari 2018 aan de Tweede Kamer. Hiermee willen de ministers enkele maatregelen uit de eerder voorgestelde Evaluatiewet Wet Normering Topinkomens (WNT) – waarbij de Raad van State kanttekeningen had geplaatst – weer van stal halen, zij het in gewijzigde vorm.

Op 1 en 2 november 2017 publiceerde het FD het artikel 'Financieel toezicht op zorgsector blijkt in de praktijk een wassen neus'. In dit artikel is uiteengezet hoe door bepaalde structuren de regels van de WNT worden omzeild in de zorg. Naar aanleiding van dit artikel heeft de minister voor Medische Zorg en Sport de Tweede Kamer per brief van 23 november 2017 kort geïnformeerd en aangekondigd begin 2018 de Tweede Kamer nader te informeren. Inmiddels is dat gebeurd.

Evaluatiewet WNT

Bij de invoering van de Evaluatiewet WNT per 1 juli 2017 is reeds een tweetal bepalingen opgenomen om wetsontwijking tegen te gaan. Een anti-cumulatiebeding, van kracht per 1 januari 2018, die de (totale) bezoldiging normeert van een topfunctionaris die bestuurder is bij meerdere WNT-instellingen. En ook een bepaling die een topfunctionaris nog vier jaar kwalificeert als 'gewezen topfunctionaris' indien hij/zij stopt als bestuurder maar in een andere functie verbonden blijft bij de WNT-instelling; gedurende die tijd blijft deze gewezen topfunctionaris nog gebonden aan het algemeen bezoldigingsmaximum.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel Evaluatiewet WNT kende echter nog een drietal maatregelen die het door kritiek van de Raad van State niet hebben gehaald:

  1. de WNT zou niet gekoppeld blijven aan de WTZi-toelating maar aan het verlenen van zorg als bedoeld in de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg zodat ook onderaannemers onder de WNT vallen;
  2. het begrip gelieerde rechtspersoon zou worden uitgebreid zodat ook moedervennootschappen (holdings) daaronder zouden vallen;
  3. en er werd een algemene anti-misbruikbepaling voorgesteld.

Heroverweging

Door aanhoudende kritiek eind 2017 in de media hebben de ministers Ollongren en Bruins de eerder voorgestelde maatregelen bij het oorspronkelijke wetsvoorstel Evaluatiewet WNT nog eens tegen het licht gehouden en kondigen zij aan ten aanzien van de eerste twee genoemde maatregelen (i en ii) met een wetsvoorstel te komen. Zo willen zij bewerkstelligen dat ook onderaannemers in de zorg onder de WNT vallen, opdat de normering niet langs deze weg omzeild kan worden door de zorg uit te besteden aan een rechtspersoon (al dan niet in de groep) waar de WNT niet van kracht is. En voorts wensen zij het begrip gelieerde rechtspersoon zodanig uit te breiden dat de WNT ook van toepassing is op andere entiteiten binnen de groep, zoals een moedermaatschappij.

De verwachting is dat het wetsvoorstel voor het einde van dit jaar aanhangig wordt gemaakt. We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Heeft u vragen over de Wet Normering Topinkomens? Neem contact op met één van onze Healthcare adviseurs.

Gerelateerde artikelen