article banner
Healthcare

Nieuwe regels ontslag werknemers zorginstellingen

Per 1 juli jongstleden is de Ontslagregeling op enkele punten gewijzigd. Voor zorginstellingen is daarbij van belang dat de wijze van afspiegeling van werknemers is gewijzigd. Volgens de Ontslagregeling valt onder zorginstelling in dit verband een werkgever in de thuiszorg, de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg, de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg inclusief verslavingszorg, de branche welzijn- en maatschappelijke dienstverlening en verpleeg- of verzorgingshuizen. Hieronder leest u wat er ten aanzien van de afspiegeling van werknemers is gewijzigd.

Afspiegeling

Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen dient in beginsel het afspiegelingsbeginsel te worden toegepast. Hiermee wordt bepaald welke werknemers voor ontslag in aanmerking dienen te worden genomen. Per categorie uitwisselbare functies dient per leeftijdscategorie de werknemer met het kortste dienstverband als eerste in aanmerking te worden genomen.

De algemene regel voor het bepalen van uitwisselbare functies is daarbij dat uitgegaan wordt van een zelfstandig onderdeel van de onderneming van de werkgever of van een (bedrijfs)vestiging. In sommige gevallen worden de uitwisselbare functies bij meerdere onderdelen of vestigingen samen genomen.

Bij zorginstellingen is een afwijkende regel van kracht. Volgens de Ontslagregeling dient bij het vervallen van arbeidsplaatsen te worden uitgegaan van de gemeente waarbinnen de arbeidsplaatsen komen te vervallen, tenzij (i) binnen de betreffende gemeente sprake is van meerdere vestigingen (dan wordt uitgegaan van die bedrijfsvestigingen) of (ii) aannemelijk kan worden gemaakt dat het uitgangspunt moet zijn een deel van de onderneming of bedrijfsvestiging.

Praktijk

In de praktijk komt het geregeld voor dat een werknemer/zorgverlener structureel binnen meerdere gemeenten of vestigingen werkzaam is. Dat maakt het zeer lastig te bepalen of een werknemer voor ontslag in aanmerking moet worden genomen. Althans, de werknemer moet voor de afspiegeling in aanmerking worden genomen in de gemeente waar hij/zij het meest werkzaam is geweest.

Afspiegeling per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 is in de Ontslagregeling opgenomen dat, indien een werknemer in meerdere gemeenten of bedrijfsvestigingen werkzaamheden uitvoert, de werknemer wordt toegerekend aan elk van de gemeenten of bedrijfsvestigingen voor het aantal uren waarin de werknemer in een gemeente of bedrijfsvestiging werkzaam is. Indien het aantal uren die de werknemer werkzaam was, in de afgelopen 6 maanden per gemeente of bedrijfsvestiging, wisselend was dan wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal uren in die periode.

Op grond van deze wijziging kan het zo zijn dat een werknemer voor een specifiek aantal uren in een specifieke gemeente of vestiging boventallig wordt en voor ontslag in aanmerking komt, terwijl dat voor zijn uren / werkzaamheden in een andere vestiging of gemeente niet zo is. Vooralsnog – in de praktijk is dat nog niet geheel duidelijk – lijkt het er op dat dit een deeltijdontslag tot gevolg kan hebben.

Heeft u vragen over de nieuwe ontslagregels in uw specifieke situatie? Neemt u dan contact op met één van onze Healthcare specialisten.