article banner
Tax

Pensioen in eigen beheer afgeschaft: wat moet u als dga doen?

Staatssecretaris Wiebes deed onlangs voorstellen ter afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Op Prinsjesdag 2016 wordt een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd waardoor directeuren-grootaandeelhouders (dga's) hun pensioen in eigen beheer kunnen afkopen. Lees meer over wat er voor u als dga verandert en welke gevolgen dit heeft.

Knelpunten

Veel dga's hebben het pensioen ondergebracht in de eigen BV, het zogenoemde 'pensioen in eigen beheer'. Het pensioen in eigen beheer is inmiddels ontzettend ingewikkeld geworden. Door de lage marktrente staan veel pensioenen bovendien 'onder water': de vennootschap heeft onvoldoende vermogen om de commerciële pensioenverplichting te dekken. Hierdoor kunnen veel dga's hun vennootschap geen dividend meer laten uitkeren.

Door deze problemen werden de geluiden om het pensioen in eigen beheer te vereenvoudigen of zelfs af te schaffen steeds sterker.

Oplossing in zicht?

In het verleden heeft de staatssecretaris al diverse oplossingsrichtingen aangedragen voor het 'pensioen in eigen beheer-pijndossier'. In zijn brief van 1 juli jongstleden staan er eindelijk concrete voorstellen. Deze voorstellen maken onderdeel uit van het Belastingplan 2017.

De voorstellen

 • Afschaffing pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017.
 • Verzekeren pensioen bij een professionele verzekeraar blijft mogelijk.
 • Afkopen pensioen in eigen beheer is toegestaan. De afkoopgrondslag is de fiscale pensioenvoorziening per 31 december 2015. Hierop mag de dga een korting in minder brengen van:
  2017: 34,5 procent
  2018: 25 procent
  2019: 19,5 procent
 • De dga die niet afkoopt, kan de fiscale pensioenvoorziening ook omzetten in een zogenaamde OSEB-verplichting (Oudedags Sparen Eigen Beheer). Deze wordt jaarlijks opgerent op basis van het U-rendement (marktrente). Op pensioendatum vindt een uitkering plaats met een duur van minimaal 20 jaren. Overheveling naar een professionele verzekeraar te zijner tijd is mogelijk. Nieuwe opbouw vindt echter niet plaats. De OSEB is dus uitsluitend voor de afwikkeling van pensioenen in eigen beheer die niet worden afgekocht.

Onduidelijkheden

De voorstellen van de Staatssecretaris roepen de nodige vragen c.q. problemen op:

 • Hoe dient bijvoorbeeld om te worden gegaan met externe polissen? Sommige dga's hebben hun pensioen in eigen beheer namelijk deels herverzekerd bij een verzekeraar, met de bedoeling de pensioenpot op pensioeningangsdatum naar eigen beheer te halen. Vermoedelijk is dit in 2017 niet meer mogelijk. Maar mag dit deel in 2016 wel worden afgekocht? Het uitgangspunt voor afkoop is tenslotte de balanswaarde per 31 december 2015.
 • Wat indien het pensioen bij echtscheiding is verdeeld (verevend)? Moet een ex-partner akkoord gaan met afkoop of omzetting in OSEB? En wat als de ex-partner niet akkoord gaat? Volgens de staatssecretaris moeten de dga en zijn ex-partner hier toch samen uit zien te komen.

Welke actie moet u ondernemen?

Heeft u een pensioen in eigen beheer? Wat betekenen deze voorstellen dan concreet voor u?

 • In 2017 dient u een keuze te maken: afkoop of omzetting in OSEB?
 • U moet beslissen of, en zo ja op welke wijze u vanaf 2017 de pensioenopbouw voortzet. Bij een verzekeraar of in privé?

Heeft u een vraag over pensioen in eigen beheer? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Grant Thornton. Ook kunt u contact opnemen met één van onze pensioenadviseurs.