article banner
Tax

Pensioen in eigen beheer: drie keuzes voor de dga

Edzo Boven Edzo Boven

Het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is, zoals eerder bericht, eind 2016 uitgesteld. Wanneer het wetsvoorstel wel ingaat is onbekend. Wat dient u als dga te doen?

Wat nu te doen?

Wij denken dat het wetsvoorstel, met aanvulling en op een later tijdstip, nog steeds ingevoerd wordt. Daarvoor zijn de ontwikkelingen te ver gevorderd en zijn alle partijen in Nederland het er wel over eens dat pensioen eigen beheer in zijn huidige vorm niet meer houdbaar is. In de aangekondigde novelle past de Staatssecretaris naar verwachting het wetsvoorstel aan op een mogelijk extra pensioenlast ten aanzien van toekomstige indexaties.

U dient als dga daarom nog steeds een keuze te maken tussen:

  1. afkoop van de pensioenverplichting;
  2. omzetten van de pensioenverplichting in een oudedagsverplichting;
  3. premievrij laten doorlopen/ingegaan pensioen laten doorlopen.

Afkoop

De fiscale pensioenverplichting op moment van afkoop wordt, na aftrek van korting, in een keer belast. Bij een afkoop in 2017 wordt een korting verleend van 34,5 procent over de fiscale waarde per einde boekjaar 2015. Er dient direct loonbelasting afgedragen te worden. Het resterende netto bedrag kunt u in privé opnemen (mits er voldoende liquide middelen zijn).

Omzetting

De fiscale waarde van de pensioenverplichting wordt op het overeengekomen moment omgezet in een oudedagsverplichting. Deze oudedagsverplichting wordt daarna jaarlijks opgerent met het gemiddelde u-rendement van het voorgaande jaar. Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd wordt de oudedagsverplichting in 20 jaar uitgekeerd. Over de (toekomstige) oudedagsuitkering is loonbelasting verschuldigd.

Premievrij maken

De opbouw van pensioenaanspraken wordt beëindigd. Tot aan de overeengekomen pensioeningangsdatum worden de premievrije pensioenaanspraken actuarieel opgerent. De pensioenuitkeringen zijn belast met loonbelasting. De dividendklem zoals die nu bestaat, blijft onverkort van toepassing, hetgeen het uitkeren van dividend kan belemmeren of onmogelijk maken.

Wilt u meer weten over pensioen in eigen beheer? Neem contact op met onze pensioenadviseurs.