article banner
Actualiteit

Reorganiseren voor of na 1 juli 2015?

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht aanzienlijk. Twijfelt u als werkgever of u voor of na 1 juli 2015 nog moet reorganiseren? Wij hebben de belangrijkste verschillen tussen het huidige en het nieuwe ontslagrecht samengevat om u te begeleiden bij het maken van deze keuze. Daarnaast zetten we de verschillen met betrekking tot ontslag wegens disfunctioneren kort voor u uiteen.

Verschillen ontslagrecht

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden:

Vóór 1 juli 2015Na 1 juli 2015
U kunt het ontslag zowel bij de kantonrechter als bij UWV verzoeken. U kunt ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden alleen via UWV  verzoeken.
Bij UWV kan na toestemming zonder vergoeding de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Uw werknemer moet zelf naar de rechter stappen als hij recht op een vergoeding meent te hebben. U bent als werkgever vrijwel altijd een transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst; zowel voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd die minstens 2 jaar heeft geduurd. Er zijn uitzonderingen: bijvoorbeeld voor werkgevers met maximaal 25 werknemers (tijdelijk) met een zodanig slechte positie dat hun voortbestaan in gevaar komt. Hier geldt een zware bewijslast.
Wanneer u van UWV geen toestemming voor ontslag krijgt,kunt u nog naar de kantonrechter om ontbinding te verzoeken. De transitievergoeding is over het algemeen een (aanzienlijk) lagere vergoeding dan die volgend uit de huidige kantonrechtersformule.
De kantonrechter kent naar eigen inzicht een ontslagvergoeding toe op basis van de kantonrechtersformule. De vergoeding wordt hoger naarmate de verwijtbaarheid van het ontslag meer bij u als werkgever ligt. U moet meer dan voorheen kunnen aantonen dat u aan herplaatsing van uw werknemer heeft gewerkt.
Tegen de beslissing van de kantonrechter of UWV kunt u geen hoger beroep doen. Hoger beroep is mogelijk, zaken kunnen daardoor langer duren en tot onverwachte uitkomsten leiden.

Ontslag wegens disfunctioneren vóór 1 juli 2015:

Het is het mogelijk om, wanneer uw werknemer niet naar behoren functioneert, ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan te vragen bij de kantonrechter. De kantonrechter heeft onder het huidige recht nog veel vrijheid in de te nemen beslissing (ook bij een ‘onvoldoende dossier’) en de toekenning van een eventuele ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule.

Ontslag wegens disfunctioneren na 1 juli 2015:

De kantonrechter (dan nog de enige instantie voor ontslag wegens disfunctioneren) is gebonden aan 8 wettelijke begrenzende gronden voor ontbinding volgens het nieuwe ontslagrecht. Dan moet er wel sprake zijn van een degelijk dossier, een volledig verbetertraject en een geboden mogelijkheid tot scholing. Is dit niet het geval, dan wordt ontbinding geweigerd. De rechter kan (behoudens in uitzonderingsgevallen) in principe niet meer compenseren met een hogere vergoeding. Ook bij ontbinding is bovenvermelde transitievergoeding verschuldigd.

Beëindigingsovereenkomst

In een beëindigingsovereenkomst kunnen u en uw werknemer natuurlijk andere, van de transitievergoeding afwijkende, afspraken maken voor beëindiging.

Overgangsrecht

Heeft u vóór 1 juli 2015 een verzoek om toestemming van UWV of ontbinding door de kantonrechter gedaan? Dan is het oude recht van toepassing en bent u bij beëindiging voor 1 juli 2015 geen transitievergoeding verschuldigd, bij beëindiging na 1 juli bent u wel transitievergoeding verschuldigd.

Conclusie

Vreest u als werkgever dat de transitievergoeding hoger kan zijn dan wat u op grond van het huidige recht moet betalen? Dan adviseren wij u vóór 1 juli 2015 een verzoek om toestemming bij UWV of een ontbindingsverzoek bij de rechter indienen.

Hetzelfde geldt wanneer u niet zeker weet of het dossier voldoende is om na 1 juli 2015 een ontbinding te rechtvaardigen. Wacht u tot 1 juli 2015? Dan kunt u met de indiening van het ontbindingsverzoekschrift – als u aan alle voorwaarden heeft voldaan – de aanspraak op een vergoeding door de uw werknemer aanzienlijk verlagen.

Wilt u meer weten over het ontslagrecht? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Grant Thornton.