article banner
Belastingadvies

Subsidie voor lokale energie initiatieven Zuid-Holland

Henk Troost Henk Troost

Omschakelen naar een duurzaam energiegebruik vraagt om een breed maatschappelijk draagvlak. Daarom is de subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 vastgesteld. Met deze regeling wil de provincie lokale energie initiatieven van en met inwoners van Zuid-Holland op het vlak van Energietransitie (energiebesparing, duurzame opwekking van energie en anderszins beperking van CO2-uitstoot) actief faciliteren. Bent u ondernemer in de energiesector? Wellicht biedt deze subsidieregeling u nieuwe financieringsmogelijkheden.

Provincie Zuid-Holland stelt op haar website: “De provincie wil de energietransitie versnellen en werkt daarbij samen met medeoverheden, bedrijven, organisaties en bewoners in Zuid-Holland. Op veel plekken in Zuid-Holland ontstaan lokale initiatieven om aan de slag te gaan met duurzame opwekking en/of besparing. Als voorbeeld noemen wij “Waardzaam” in de Krimpenerwaard. De provincie ziet deze betrokken partijen als ambassadeurs en wegbereiders van de energietransitie. Een van de strategieën uit de Energie-agenda: ‘Samen aan de slag’ benoemt dit belang en onderstreept de ondersteunde rol van de provincie bij lokale energie initiatieven.”

Toename slagingskans energieproject

Met de regeling krijgen lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om een concreet energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Hiervoor is in totaal twee miljoen euro beschikbaar. De hoogte van de subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten van het project, met een maximum van 75.000 euro per project. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met eind 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond bereikt is. Ter informatie; in juni 2017 is er nog voldoende budget.

Projectplan

De subsidie richt zich op de totstandkoming van het projectplan en daar zit veel tijd in. Grant Thornton heeft de expertise die nodig is om een goed plan te maken. Als voorbeeld noemen wij een aantal kosten die voor subsidie in aanmerking komen; projectmanagement; technische expertise inclusief zicht op risico’s en beheer; financiële expertise en inzicht in de kasstromen, business case en rendementen voor financiers; bestuurlijke/juridische expertise, waaronder privaatrechtelijke en planologische expertise inclusief ervaring met vergunningstrajecten.

Soms ook kosten in de realisatiefase subsidiabel

Bij lokale energie initiatieven gericht op duurzame warmte zijn soms ook kosten in de realisatiefase subsidiabel, namelijk: te nemen fysieke maatregelen bij woningen en gebouwen die nodig zijn om aangesloten te worden op een warmtenet en of bijvoorbeeld de aanleg van voorlopige voorzieningen vooruitlopend op de aansluiting op een toekomstig warmtenet.

Strikt genomen geeft deze subsidie de kans een groots opgezet plan te maken met als doel samenwerkingsverbanden in te richten. De route die gevolgd wordt is vanuit het idee zo snel mogelijk naar de subsidiegever te gaan. Gezamenlijk met de subsidiegever wordt de aanvraag voorbereid. Grant Thornton heeft ervaring met deze werkwijze.

Heeft u een idee om een (inter)lokaal energietransitie initiatief te starten? Neem contact op met Henk Troost, subsidieadviseur.

Gerelateerde artikelen