article banner
Tax

Toekomst van de bedrijfsopvolgingsregelingen onder druk?

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

De afgelopen tijd is er veel beweging rondom de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor de en diens pendant in de inkomstenbelasting, de doorschuifregeling.

Zo kwamen de bedrijfsopvolgingsregelingen ook voor op het op 1 juni jongstleden op de website van het Ministerie van Financiën geplaatste concept van de zogenoemde ombuigingslijst. De ombuigingslijst is een lijst van ambtelijk Financiën in aanloop op de verkiezingen. Politieke partijen kunnen hier ideeën uit halen voor hun verkiezingsprogramma's. De lijst bevat maatregelen die genomen kunnen worden om besparingen op de overheidsuitgaven te realiseren. Het ministerie vermeldt dat het om een inventarisatie van mogelijkheden gaat en dat de genoemde maatregelen niets zeggen over de politieke haalbaarheid of wenselijkheid.

In de praktijk wordt de vermelding van de regelingen op de ombuigingslijst gezien als een signaal dat het Ministerie van Financiën er daadwerkelijk aan wil morrelen.

In een brief van het kabinet aan de Eerste Kamer op 27 mei jongstleden over de stand van zaken rondom moties en toezeggingen wordt gerefereerd aan een in 2014 door SEO Onderzoek gedaan onderzoek naar de doeltreffendheid van de diverse bedrijfsopvolgingsregelingen. De suggestie wordt gewekt dat de financieringsproblemen rondom bedrijfsopvolgingen mogelijk al kunnen worden voorkomen met een betalingsregeling en dat ruimhartigere regelingen niet per se nodig zijn.

Afgelopen vrijdag verscheen er een brief van Wiebes waarin hij een wetswijziging aankondigt. Dit ter reparatie van de fiscus onwelgevallige gevolgen van een arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016. In dit arrest besliste de Hoge Raad dat een indirect (namelijk via een holdingvennootschap aangehouden) kleiner dan 5%-belang dat bij de erflater / schenker niet tot een aanmerkelijk belang kan worden gerekend toch kan meedoen in de BOR. Voorwaarde is dat het bedoelde belang (op grond van de gebruikelijke regels rondom vermogensetikettering tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Wiebes wil dit per se niet en heeft met terugwerkende kracht tot afgelopen 1 juli reparatiewetgeving aangekondigd. Waarop overigens het nodige op kan worden aangemerkt.

Ik wil maar zeggen: de bedrijfsopvolgingsregelingen in de erf-, schenk- en inkomstenbelasting staan in de belangstelling en onder druk. Onbekend hoe het gaat eindigen, maar een versobering van de regeling ligt in de lijn der verwachtingen.

Besteed daarom nu aandacht aan een op korte termijn beoogde bedrijfsopvolging. Het kan u veel, heel veel belasting besparen.

Alphen into business