article banner
Tax

Toepassen btw-herziening op kostbare diensten?

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Koopt u als ondernemer naast investeringsgoederen ook 'kostbare diensten' in? Mogelijk verandert er vanaf 1 januari 2018 de wetgeving voor u. 18 mei kondigde de staatssecretaris een consultatieronde aan over een wetsvoorstel inzake het toepassen van een btw-herziening op kostbare diensten. Onderstaand gaan wij nader in op de voorgenomen wijzigingen die vooral een groot effect hebben op diensten ten aanzien van onroerende zaken.

Geactiveerde goederen

Voor goederen die worden geactiveerd en waarop voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting doeleinden wordt afgeschreven geldt momenteel een btw-herzieningsperiode van 5 jaar (voorroerende zaken of 10 jaar voor onroerende zaken.

Feitelijk moet elk jaar beoordeeld worden hoe de goederen zijn gebruikt (voor btw-belaste of vrijgestelde prestaties of een combinatie hiervan) en hoe dit zich verhoudt met de eerder op het moment van aanschaf in aftrek gebrachte btw. Tenslotte wordt dan de btw in aftrek gebracht naar rato van het veronderstelde gebruik. Vervolgens wordt elk jaar bekeken of het feitelijk gebruik niet afwijkt van de eerdere veronderstellingen. Worden verschillen geconstateerd dan zal in principe een deel van de btw moeten worden herzien.

Dezelfde herzieningsregeling als voor goederen

Voor diensten geldt momenteel niet een dergelijke regeling. De aftrek van btw is definitief in het jaar dat de btw op de inkoopfactuur in aftrek wordt gebracht. Latere wijzigingen in het gebruik hebben hierop geen invloed. De bedoeling van het wetsvoorstel is om diensten waarop afgeschreven wordt dan wel kan worden onder dezelfde herzieningsregeling te brengen zoals die nu al geldt voor goederen. De aftrek van btw op zogenaamde kostbare diensten is dan niet meer definitief.

Deze regeling ziet zowel op diensten met betrekking tot roerende als onroerende zaken. Denk hierbij aan softwarelicenties (herzieningstermijn van 5 jaar) of verbouwingen aan een pand (herzieningstermijn van 10 jaar). Deze diensten volgen derhalve het regime van het onderliggende goed. Overigens is het wat ons betreft nog niet geheel duidelijk wat exact onder kostbare diensten wordt verstaan. Dit wordt dan ook vast een van de belangrijke vraagpunten in de consultatie.

Ingrijpende gevolgen

Het wetsvoorstel heeft ingrijpende gevolgen voor diensten ten aanzien van onroerende zaken. Tenslotte moeten deze diensten 10 jaar worden gevolgd. Aangezien geen overgangsregeling is opgenomen (een ander vraagpunt voor de consultatie), geldt de herzieningsperiode vanaf 1 januari 2018 ook voor diensten die voor deze datum zijn verricht en al dan niet in aftrek gebracht. Bijvoorbeeld verbouwingsdiensten uit 2011 dienen dan tot en met 2020 te worden gevolgd. Zeker bij een overname of koop van een bestand pand dienen deze diensten nauwlettend te worden bekeken. De vraag is echter of dat bij transacties die onlangs hebben plaatsgevonden wel voldoende het geval is geweest. Administratief bezien wordt het er ook zeker niet eenvoudiger op. Wij voorzien hier nog wel de nodige discussies.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.

Gerelateerde artikelen