article banner
Actualiteit

Update Centraal aandeelhoudersregister en UBO-register

Vanuit het bedrijfsleven en in het bijzonder familiebedrijven worden de wetgevingsplannen met argusogen gevolgd. Met name de vraag wie toegang krijgt en/of de privacy van in te schrijven personen voldoende wordt gewaarborgd is belangrijk (persoonlijke veiligheid; de wens om de omvang van vermogen buiten beeld te houden, etc.). Eerder besteedden we al aandacht aan het Centraal aandeelhoudersregister en UBO-register. Hierbij een update.

Voor de inrichting van een centraal aandeelhoudersregister lopen er twee trajecten naast elkaar, namelijk:

 1. Centraal aandeelhoudersregister (CAR)
  Doel: Het CAR heeft als primaire doelstelling het verzamelen van informatie die betrekking heeft op aandelen op naam in BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s (wie zijn aandeelhouder en welke aandelen in welke rechtspersoon).

  Toegang tot het register: het CAR is afgeschermd en uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde partijen ten behoeve van de uitoefening van bepaalde wettelijke taken of de opsporing van fiscale of financieel-economische vergrijpen. De Minister heeft aangegeven tegemoet te komen aan het verzoek om de bescherming van de privacy te waarborgen. Het ligt voor de hand dat uitsluitend degenen, die nu ook toegang hebben tot de voor publiek afgeschermde NAW-gegevens in het handelsregister, toegang krijgen tot het CAR: zoals advocaten en notarissen (die onder geheimhoudingsplicht vallen), bepaalde overheidsinstanties en uiteraard de ingeschrevene zelf.

  Status en inwerkingtreding: Er is nog geen wetsvoorstel, maar slechts een voorontwerp voor de inrichting van een CAR. Hoewel de intentie is het CAR met ingang van 2016 in te laten gaan, zal er eerst een wetsvoorstel moeten volgen, dat moet worden goedgekeurd door het Parlement.

 2. UBO-register (EU-richtlijn)
  Doel: 
  De EU-richtlijn bevat een verplichting voor EU-lidstaten om een (beperkt publiek toegankelijk) register in te voeren. In dit register worden persoonlijke gegevens opgenomen van zogenoemde uiteindelijk belanghebbenden ( UBO’s ) van alle juridische entiteiten. Dus niet alleen BV’s en NV’s, maar ook andere rechtspersonen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de privacy van UBO’s van EU-entiteiten (o.a. de eigenaren van familiebedrijven).

  Toegang: Het UBO-register wordt toegankelijk voor bepaalde autoriteiten en daarnaast, beperkt, voor publiek. Het publiek krijgt toegang tot het UBO-register, indien een ‘legitiem belang’ kan worden aangetoond. Dat wil zeggen een belang in verband met mogelijk delicten (witwassen, financieren van terrorisme, corruptie). Weigering van de toegang kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden en dan nog slechts per geval - bijvoorbeeld bij een hoog risico op fraude, kidnapping, chantage, etc.

  Status en inwerkingtreding: De EU-richtlijn is op 25 juni 2015 in werking getreden. De EU-lidstaten hebben nu twee jaar de tijd om de EU-richtlijn te implementeren in hun nationale wetgeving. Het is dan ook de verwachting dat nationale UBO-registers ingesteld worden in de loop van 2017.

Conclusie

Het is echter op dit moment nog onduidelijk of en zo ja, hoe de EU-richtlijn door de wetgever in het wetsvoorstel CAR wordt uitgewerkt. Van belang is wie er toegang krijgen tot het CAR/UBO-register en hoe de privacy gewaarborgd wordt. Met name de invulling door de wetgever van het begrip ‘legitiem belang’ voor toegang tot het CAR en de uitbreiding tot andere entiteiten dan BV’s en NV’s is van belang.

Hoewel de Nederlandse wetgever geneigd lijkt de privacy voldoende te waarborgen, is de uitkomst niet zeker. De politieke en maatschappelijke discussie spitst zich toe op wie nu toegang moeten krijgen tot het CAR en hoe om te gaan met privacy en geheimhouding.

De GT-juristen volgen de ontwikkelingen op de voet en informeren u graag nader over de voor u relevante consequenties van het CAR en kunnen u indien nodig nader adviseren over de problematiek, net als over de eventuele oplossingen ter afwending van eventuele ongewenste gevolgen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het Centraal aandeelhoudersregister en/of het UBO-register? Neem hiervoor contact op met één van onze .