article banner
Real estate & construction

Verplichte modelovereenkomst voor zzp’ers in de bouw

Voor de inzet van zzp'ers in de bouwsector móét straks gebruik worden gemaakt van de bij de cao behorende modelovereenkomst, aldus de cao Bouw & Infra (2015/2017). Dit in tegenstelling tot modelovereenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in andere sectoren. Wat u moet weten over deze verplichting.

Modelovereenkomst bouwsector

Cao-partijen die betrokken zijn bij de cao Bouw & Infra werken op dit moment aan een sectorale modelovereenkomst voor de inzet van zzp’ers. Vanaf het moment dat cao-partijen overeenstemming bereiken over de definitieve tekst van de modelovereenkomst en de modelovereenkomst door de Belastingdienst is goedgekeurd, is het de bedoeling dat opdrachtgevers in de bouw van deze modelovereenkomst gebruik maken. Twee jaar na de totstandkoming van de modelovereenkomst is dat zelfs verplicht.

Indien er bij controle blijkt dat geen modelovereenkomst kan worden overgelegd, is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd, aldus het Onderhandelingsresultaat nieuwe cao Bouwnijverheid 2015 - 2017. 

Contractvrijheid van partijen

Een verplichtstelling van een modelovereenkomst beperkt de contractvrijheid van partijen aanzienlijk. Partijen behoren vrij te zijn in de keuze of zij wel of geen gebruik willen maken van een modelovereenkomst. Dat is tevens het uitgangspunt van de Belastingdienst. Bovendien is het maar de vraag of de definitieve modelovereenkomst in alle situaties (goed) bruikbaar zal zijn. Het advies aan partijen is dan ook om steeds te bezien in hoeverre de modelovereenkomst aansluit bij hun bedoelingen en de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, alvorens daarvan gebruik te maken.

Wat te doen?

Er bestaat op dit moment geen verplichting om de voorlopige modelovereenkomst die cao-partijen beschikbaar hebben gesteld, te gebruiken. Dit is zelfs af te raden. Omdat enkele onderwerpen die normaliter in de modelovereenkomst geregeld worden, ontbreken in het voorlopige model. Het voorlopige model is bovendien niet door de Belastingdienst goedgekeurd.

Wilt u meer informatie over het gebruik van modelovereenkomsten? Neemt u dan contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.