article banner
Actualiteit

Voorkom financiële claims bij verschuiving activiteiten

Verschuiven of wijzigen uw bedrijfsactiviteiten in de loop der tijd? Bijvoorbeeld omdat uw onderneming inspeelt op veranderde marktomstandigheden: door groei, overname, uitbreiding of wijziging van activiteiten of diensten. Dan kan het gebeuren dat uw onderneming onbedoeld onder de werking van een (andere) cao valt. Er gelden dan ineens andere arbeidsvoorwaarden.

Casus 2014

Een hovenier had sinds enige tijd zijn hovenierswerkzaamheden uitgebreid met stratenmakerswerk. Inmiddels besloeg het stratenmakerswerk meer dan 50 procent van de activiteiten van de onderneming. In een procedure bij het Hof Amsterdam vorderden twee ex-werknemers jegens hun ex-werkgever het loon, volgens de naar hun mening toepasselijke Bouw-cao, over de 5 jaren voorafgaand aan hun vertrek.

De bedrijfsactiviteiten van de hovenier waren in die periode verschoven van hovenierswerkzaamheden naar stratenmakers werk en grondverzet. De activiteiten vielen daarmee onder de werkingssfeer van de Bouw-cao, omdat meer dan 50 procent van de omzet hieraan toe te schrijven was. De Bouw-cao was algemeen verbindend verklaard.

Algemeen verbindend verklaring

Veel werkgevers denken dat zij niet onder een verplichtstelling vallen, omdat hun onderneming niet aangesloten is bij een cao. Echter, wanneer een cao door de minister van Sociale Zaken algemeen verbindend is verklaard, geldt deze dwingend voor elke werkgever die onder de werkingssfeer valt. In dat geval wordt de werkgever geheel buiten zijn toedoen of betrokkenheid toch gebonden.

Is uw onderneming aan een cao gebonden, dan wordt deze cao geacht deel uit te maken van de individuele arbeidsovereenkomst en de afspraken waarin wordt afgeweken van de cao nietig.

Naheffingsaanslagen

Niet alleen uw werknemers zelf, maar ook derden (denk aan cao-partijen zelf, belastingdienst, sociale fondsen, het bedrijfstakpensioenfonds) kunnen een beroep doen op deze ongeldigheid. Bij een controle kunnen zij naheffingsaanslagen met boetes en rente opleggen. Een bedrijfstakpensioenfonds is gerechtigd om met terugwerkende kracht deelname af te dwingen, ook al is er al een (andere) pensioenregeling van kracht.

Het is voor u als werkgever dan ook van groot belang om na te gaan of door de ondernemingsactiviteiten die uw onderneming uitvoert, deze aangesloten moet zijn bij een cao of bedrijfstakpensioenfonds. U moet deze controle herhalen op het moment dat de werkzaamheden wijzigen.

Uitspraak Hof

Het Hof Amsterdam gaf de werknemers in de bovengenoemde casus gelijk. Uiteindelijk moest de werkgever een forse loonsom betalen, die nog eens werd verhoogd met de wettelijke verhoging van 50 procent én de wettelijke rente.

Advies?

Door wijziging van de activiteiten en werkzaamheden kan het gebeuren dat een (andere) cao van toepassing wordt. Leeft u de cao niet (goed) na, dan kunt u in grote financiële problemen komen. Door uw ondernemingsactiviteiten te splitsen, zodat een ‘goedkopere’ cao van toepassing wordt, kunt u wellicht (loon)kosten besparen. Neem hiervoor contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.