article banner
Belastingen

Waarschijnlijk nieuwe Arbowet regels per 1 juli 2017

Bert Boermans Bert Boermans

De Arbeidsomstandighedenwet (ook bekend onder de afkorting de gewijzigde of nieuwe Arbowet) wijzigt en treedt naar verwachting 1 juli 2017 in. Recent stemde de Eerste Kamer met het wetsvoorstel in. Wat betekent dit voor u als werkgever? En welke gevolgen heeft dit voor uw medewerkers?

Met de aanpassing van de wet wil het kabinet een aantal in de praktijk gesignaleerde knelpunten binnen de bedrijfsgezondheidszorg oplossen en haar functioneren verbeteren. De verbeterpunten, in het kort, zijn:

 1. Verbeteren van de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Knelpunten waren dat de bedrijfsarts onvoldoende als onafhankelijk wordt gezien en er werkgevers zijn zonder overeenkomst.
 2. Versterking betrokkenheid van werkgevers en werknemers.
 3. Meer preventie.
 4. Handhaving.

1. Basiscontract arbodienstverlening

Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over arbodienstverlening tussen werkgever en arbodienstverlener vastgelegd. Op grond van de wet dient in deze schriftelijke overeenkomst in ieder geval te staan:

 • de mogelijkheid van de bedrijfsarts om iedere werkplek te bezoeken;
 • de mogelijkheid van werknemer om een bedrijfsarts of arbodienst te raadplegen via een preventief spreekuur;
 • de klachtenprocedure van de bedrijfsarts;
 • het overleg tussen de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers;
 • het recht van de werknemer op een second opinion bij een andere bedrijfsarts, welk verzoek daartoe de bedrijfsarts in beginsel honoreert;
 • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
 • de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om beroepsziekten op te sporen en te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

2. Grotere rol voor ondernemingsraad

De ondernemingsraad krijgt meer zeggenschap. De arbodienst moet voortaan eens per jaar met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om de tafel. De OR krijgt bovendien instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

3. Meer preventie

Een aantal maatregelen in het wetsvoorstel leidt tot meer aandacht voor preventie in bedrijven.

 • De invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
 • De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid de werkvloer te bezoeken.
 • Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

4. Handhaving basiscontract

 • Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid basiscontract en of de basiselementen in het contract zijn opgenomen;
 • Eventuele invoering van een boete bij niet melden van beroepsziekten.

Inwerkingtreding

Het wetsvoorstel treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juli 2017. Voor lopende contracten met arbodienstverleners geldt na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van één jaar.

Voorbereiden op de wijzigingen 

Het is in ieder geval goed om u alvast voor te bereiden op de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet door het aanstellen van een preventiemedewerker en deze voor te bereiden op zijn wettelijk vastgelegde taak binnen de organisatie.

Gezien het feit dat er een deugdelijk contract tussen u en uw arbodienst moet liggen is het raadzaam uw Arbodienst naar deze wijzigen te vragen en de vinger aan de pols te houden.