article banner
Healthcare

Wat betekent Prinsjesdag 2020 voor de zorgsector?

Walter van Nieuwkoop Walter van Nieuwkoop

Op dinsdag 15 september heeft koning Willem-Alexander de troonrede uitgesproken en daarmee het nieuwe werkjaar van het parlement geopend. Al in de 2e alinea van de troonrede bedankt de koning de mensen in de zorg die het mogelijke hebben gedaan de coronacrisis het hoofd te bieden. In één van de laatste alinea’s benadrukt de koning dat. De Nederlandse zorg is van wereldklasse en dat dient voor de komende generaties ook beschikbaar te blijven. Op korte termijn komt de zorg mogelijk weer onder druk te staan door een tweede golf van corona. Op langere termijn gaat de organisatie van de zorg onderzocht worden om deze toekomstbestendig te houden.

Onderwerpen die hierbij horen zijn onder andere werkdruk, zorg op afstand, preventie en innovatie. Het is dan ook niet verbazend dat de belangrijkste plannen voor de zorg van 2021 voor een groot deel hieruit voortvloeien en het kabinet daarvoor aanvullende gelden beschikbaar stelt.

Corona en zorgbonus

In 2020 heeft corona veel gevraagd van de zorg. In 2021 zal dit niet veranderen en blijft de crisis veel vragen van de zorg- en welzijnssector. In 2020 en 2021 maakt het kabinet daarom in totaal € 6,7 miljard extra vrij voor maatregelen ter bestrijding van de crisis, waaronder € 300 miljoen als aanvulling voor de testcapaciteit en € 305 miljoen voor extra IC-capaciteit.

In 2020 krijgen zorgmedewerkers een bonus van € 1.000 netto. Door de verwachte tweede golf van corona en de belangrijke inzet vanhulpverleners daarbij, volgt in 2021 een tweede bonus van € 500 netto.

Werkdruk

Al langere tijd klinkt de roep om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken om zo de werkdruk te verminderen en te voorzien in de toekomstige zorgbehoefte. Hiervoor wordt in 2021 € 20 miljoen extra gereserveerd. Dit bedrag stijgt in 2022 tot € 80 miljoen en vanaf 2023 tot een jaarlijkse toevoeging van € 130 miljoen. Dit geld is vooral bedoeld voor:

  • het verlagen van de werkdruk;
  • het beperken van de administratieve lasten; 
  • het verkrijgen van meer zelfstandigheid in uitvoering van werk; en
  • het bieden van betere perspectieven op het gebied van loopbaan en ontwikkeling.

Innovatie

Een onverwacht nieuwe situatie vraagt een nieuwe werkwijze. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat we beter zijn in digitale zorg dan we bij voorbaat wellicht dachten. De noodzaak leidde tot de intrede van digitalisering en versnelde invoering van lopende innovaties.. Het kabinet stelt hier in 2020 nog € 77 miljoen extra beschikbaar via de regeling SET COVID-19 2.0. Dit geld is vooral voor programma’s voor het ontwikkelen van slimme zorgoplossingen op het gebied van communicatie en digitale zorg en de implementatie hiervan. Zorginstellingen kunnen subsidie aanvragen voor het financieren van onderdelen van deze processen, zoals de scholing van zorgpersoneel.

Jeugdzorg

Voor de sector Jeugd maakt het kabinet tijdelijk aanvullende middelen vrij voorde gemeenten om de groei in de jeugdzorg te compenseren. In 2022 krijgen gemeenten hiervoor in totaal € 300 miljoen extra. Het kabinet werkt eveneens aan een plan om de organisatie van de jeugdzorg te verbeteren. Vanaf 2021 stelt zij structureel € 26 miljoen beschikbaar voor het opzetten van 8 regionale expertisecentra voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek.

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is in 2021 € 59 miljoen extra beschikbaar, verdeeld in circa € 38,5 miljoen voor Veilig Thuis, circa € 15,5 miljoen voor extra opvang bij crisissituaties in de vrouwenopvang en door- en uitstroomproblematiek en € 5 miljoen voor uitvoering van de actieagenda Schadelijke Praktijken.

Medisch specialistische zorg

In 2021 is er € 75 miljoen beschikbaar voor het bevorderen van toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg.

Medicatie

Al in april 2020 maakte het kabinet bekend dat er de komende jaren extra geld naar de verbetering van medicatieoverdracht gaat, in totaal € 110 miljoen tot en met 2024. Ook komt er de komende jaren € 115 miljoen beschikbaar om de tekorten in de voorraden van geneesmiddelen tegen te gaan.

Ouderen

In het jaar 2021 krijgen de maatregelen van het programma ‘ Waardig ouder worden’ een eerste uitwerking.

Dakloos

Het kabinet stelt voor 2020 en 2021 respectievelijk € 75 miljoen en € 125 miljoen aan extra geld beschikbaar voor het vergroten van het aantal woonplekken met begeleiding en voor de kortdurende opvang.

Zorgverzekering

Het kabinet verwacht dat de premie van de zorgverzekering waarschijnlijk stijgt met circa € 60 per jaar. De zorgverzekeraars dienen uiterlijk 12 november de definitieve premies kenbaar te maken. De stijging van de premie wordt deels gecompenseerd door een stijging van de zorgtoeslag met circa € 44 per jaar voor een eenpersoonshuishouden en maximaal € 99 per jaar voor een meerpersoonshuishouden. Ook wordt het basispakket op diverse plekken uitgebreid, waaronder paramedische herstelzorg na corona. Het eigen risico wijzigt niet en blijft € 385.

Actualiteiten

Meld u aan voor de Healthcare alert

Via de Healthcare alert brengen wij u nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Meld u aan