article banner
Wet DBA

Wet DBA: zekerheid vooraf kan wel. Zelfs vandaag!

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

De berichten van vrijdag 18 november jl. moesten weer rust brengen in het Wet DBA-dossier. Wat mij betreft, is de overheid daar niet in geslaagd. Nog altijd wordt met een grote boog om de echte wens van de praktijk heengelopen. Iedereen wil toch zekerheid vooraf?

Dat is waar het echt om gaat. Met alles wat nu is beloofd, gaat ook dat er nog steeds niet komen. Tja, hoe kun je dan compliant zijn als opdrachtgever? En hoe weet een zzp'er vooraf of:

  • wel of niet loonbelasting en premies op zijn/haar beloning wordt ingehouden;
  • er nou wel of niet recht bestaat op 2 jaar lang doorbetaling van loon bij ziekte;
  • hij/zij uitkeringsrechten heeft bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid (en in het verlengde hiervan: of de zzp'er de zelf betaalde premies voor een particuliere AOV kan terugvorderen zijn omdat die onverschuldigd zijn betaald);
  • hij/zij onder een cao en/of een verplicht pensioenfonds valt.

Anders gezegd en samengevat: opdrachtgevers en opdrachtnemers willen vooraf weten waar zij aan toe zijn. Alleen dan kunnen beide partijen hun eigen zaken en verantwoordelijkheden correct bepalen en goed (in)regelen.

Inmiddels is duidelijk dat de Wet DBA niet in deze behoefte voorziet en ook niet gaat voorzien. Maar niet getreurd! Toch is er zelfs vandaag de dag al een oplossing om die zekerheid vooraf juist wel te krijgen. Zie hierna.

De oplossing: vraag een beschikking (niet-)verzekeringsplicht!

Zowel de opdrachtgever als de zzp'er kan een verzoek doen. De opdrachtgever moet dat verzoek bij de Belastingdienst indienen, de zzp'er moet zijn verzoek indienen bij het UWV. Beide verzoeken hebben een wettelijke basis en er moet hoe dan ook op beslist worden via een voor bezwaar vatbare beschikking. Voor de opdrachtgever is de wettelijke basis te vinden in artikel 59 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv); voor de zzp'er ligt de basis in artikel 127a WW, artikel 87 WAO en artikel 72c ZW.

De insteek hierbij is dat duidelijkheid vooraf bestaat inzake het wel of niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Met de uitkomst van die toets heb je ook duidelijkheid voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen omdat het begrip "dienstbetrekking" in die sfeer hetzelfde is.

Geen tijdig antwoord? Claim een dwangsom wegens niet tijdig beslissen (max 1.260 euro)!

Op een ingediend verzoek moet tijdig beslist worden. Voor de zzp'er die de aanvraag indient bij het UWV, staat in de wet dat uiterlijk binnen dertien weken beslist moet worden op het verzoek. Blijft een antwoord te lang uit, dan kan een dwangsom wegens niet tijdig beslissen gevorderd worden. Per geval bedraagt de dwangsom maximaal 1.260 euro.

Voortaan dus alle individuele gevallen voorleggen langs deze weg?

Zolang er geen zekerheid vooraf kan worden geboden via de normale wegen, zit er weinig anders op dan de hiervoor beschreven route te bewandelen. Als alle opdrachtgevers voortaan per individueel geval een verzoek op grond van de wet gaan doen bij de Belastingdienst en als alle zzp'ers voortaan op grond van de wet een verzoek gaan doen bij het UWV, dan vermoed ik dat de doorlooptijden erg lang gaan worden.

Te laat beslissen leidt tot dwangsommen. Die zouden wel eens een kostbare zaak kunnen worden voor de overheid. Als jaarlijks voor 100.000 verzoeken de maximale dwangsom vergoed moet worden, kost dat ruim 125 miljoen euro.

Nog beter zou zijn om het VAR-systeem tijdelijk in ere te herstellen en ondertussen te gaan werken aan een echte oplossing die het probleem echt oplost en toekomstbestendig is.

Lees meer op FD.nl.