article banner
Legal

Wet doorstroming huurmarkt van kracht

Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Deze nieuwe wet biedt verhuurders meer mogelijkheden om hun woonruimte tijdelijk te verhuren. Het oude recht ging in principe uit van huurovereenkomsten voor onbepaalde duur. Slechts indien de huurovereenkomst ‘naar zijn aard van korte duur’ was, eindigde het contract met het verstrijken van de periode waarvoor de overeenkomst was aangegaan. Daar zijn nu twee nieuwe categorieën aan toegevoegd.

Tijdelijke verhuur

De nieuwe wet maakt het mogelijk om kortlopende contracten voor woonruimte te sluiten. Voor zelfstandige woningen geldt een maximale duur van twee jaar; voor onzelfstandige woonruimte bedraagt de maximale termijn vijf jaar. Na afloop van de overeengekomen contractduur eindigt de huurovereenkomst van rechtswege. Verhuurders hoeven de overeenkomst dus niet (met tussenkomst van de rechter) op te zeggen. Wel zijn verhuurders verplicht de huurder te informeren over het eindigen van de huurovereenkomst. Dit moet uiterlijk één maand – maar niet eerder dan drie maanden – voor de einddatum schriftelijk worden aangekondigd. Indien de verhuurder de huurder niet tijdig informeert, dan wordt de huurovereenkomst (alsnog) voor onbepaalde tijd voortgezet en geniet de huurder de reguliere huurdersbescherming.

Toetsing (aanvangs-)huurprijs

Huurders van woonruimte hebben de mogelijkheid om binnen zes maanden na aanvang van het contract de huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. De Huurcommissie maakt een puntentelling van de woning en aan de hand daarvan wordt de redelijkheid van de huurprijs beoordeeld. Om huurders met een tijdelijke huurovereenkomst te beschermen tegen (angst voor) represailles van de verhuurder als een verzoek om de huurprijs te toetsen wordt ingediend, wordt de termijn waarbinnen een dergelijk verzoek moet worden ingediend ten aanzien van tijdelijke huurcontracten verlengd. Huurders die woonruimte huren voor een maximale duur van twee jaar, kunnen tot zes maanden na afloop van de huurovereenkomst de Huurcommissie verzoeken de huurprijs op zijn redelijkheid te beoordelen. Voor de verhuurder betekent dit evenwel dat hij zelfs na het eindigen van de huurovereenkomst nog geconfronteerd kan worden met een door de Huurcommissie bepaalde verlaging van de huurprijs.

Leegstandswet

Tot slot worden de mogelijkheden om onder de Leegstandswet te verhuren met de nieuwe wet uitgebreid. Woningen die in afwachting van verkoop, sloop of renovatie leeg staan konden al op grond van de Leegstandswet tijdelijk worden verhuurd. Een vierde categorie is daar nu aan toegevoegd, te weten de voor verkoop bestemde huurwoningen. Op die manier wordt voorkomen dat huurwoningen die in de verkoop worden gezet lange tijd leeg staan.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de (tijdelijke) verhuur van woonruimte? Neemt u dan contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.