article banner
Healthcare

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen treedt 1 juli 2020 in werking

Jeroen Bos Jeroen Bos

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt per 1 juli 2020 in werking. Ook het Besluit Wmcz 2018, een Algemene maatregel van bestuur waarin de uitzonderingen op de Wmcz 2018 zijn opgenomen, is vanaf 1 juli 2020 van kracht.

Nieuwe rechten voor cliëntenraden

In ons eerdere artikel ‘Medezeggenschap cliënten zorginstellingen versterkt’ beschreven wij dat de Wmcz 2018 beoogt de positie van cliëntenraden te versterken. Daarom wordt er aan cliëntenraden een aantal nieuwe rechten toegekend, dan wel worden bestaande rechten versterkt. Zo kan de bestuurder van een zorginstelling door de versterking van een aantal rechten en bevoegdheden minder vrijblijvend omgaan met de inbreng van de cliëntenraad. Ook krijgen de cliëntenraden duidelijker omschreven rechten op scholing, op ondersteuning en op begrijpelijke informatie.

Opstellen van schriftelijke medezeggenschapsregeling

De zorginstelling moet in overleg met de cliëntenraad schriftelijk een medezeggenschapsregeling opstellen waarin is opgenomen:

  • het aantal leden van de cliëntenraad wordt vastgelegd, de wijze van benoeming en ontslag;
  • welke personen tot lid kunnen worden benoemd;
  • en waarin de zittingsduur van de leden is opgenomen.

Deze regeling is zodanig dat een cliëntenraad redelijkerwijze representatief kan worden geacht voor de betrokken cliënten en redelijkerwijze in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke belangen te behartigen.

Clientenraad instellen als er minimaal tien mensen zorg verlenen

In de regel moet een zorginstelling waar minimaal tien mensen zorg verlenen een cliëntenraad instellen. Het gaat daarbij om het aantal natuurlijke personen - niet om fte’s - ongeacht op welke wijze zij werkzaam zijn, loondienst of niet. Op grond van het Besluit Wmcz 2018 zijn sommige zorginstellingen uitgezonderd dan wel geldt voor daarin genoemde zorginstellingen een grens van 25 zorgmedewerkers voor de instelling van een cliëntenraad.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met één van onze specialisten.

Lees meer actualiteiten over zorgthema's >>

Actualiteiten