article banner
Healthcare

Wet normering topinkomens: de stand van zaken

Jeroen Bos Jeroen Bos

Hoe staat het met de Evaluatiewet Wet normering topinkomens (WNT)? Het streven is het wetsvoorstel nog dit jaar in werking te laten treden. Daarnaast is de planning om het wetsvoorstel WNT-3, dat ziet op een personele uitbreiding van de reikwijdte van de WNT, op korte termijn voor advies aan de Raad van State te zenden. Welke wijzigingen zijn hier in aangebracht?

17 januari 2017is de Evaluatiewet WNT voor behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer, nadat de Raad van State kort daarvoor haar advies bekend maakte.

Gelet op het advies van de Raad van State met betrekking tot de Evaluatiewet WNT is in het wetsvoorstel - zoals dat nu aan de Tweede Kamer is voorgelegd - nog een drietal wijzigingen doorgevoerd, naast nog enkele technische aanpassingen.

Doel van de Evaluatiewet WNT

Het doel van het wetsvoorstel is het realiseren van verbeteringen die volgen uit de eerste integrale evaluatie van de WNT. In dat verband heeft het wetsvoorstel vier hoofdonderwerpen, namelijk:

  1. de vermindering van administratieve lasten;
  2. de aanpassing van de normering van ontslagvergoedingen;
  3. de wijze waarop de wet wordt gemonitord en geëvalueerd, en;
  4. het tegengaan van wetsontwijking.

Het voert hier te ver om alle zaken integraal te bespreken. Ik beperk mij kort tot het laatste punt.

Tegengaan van wetsontwijking

Uit de eerste evaluatie van de WNT blijkt dat de nalevingsbereidheid van instellingen over het algemeen groot is. Desalniettemin blijkt in de praktijk ook dat instellingen de grenzen van het toelaatbare opzoeken. Door middel van constructies die weliswaar niet in strijd zijn met de WNT maar wel op gespannen voet staan met haar doel en strekking. Om die reden zijn nieuwe waarborgen wenselijk en ook voorgesteld.

Anti-cumulatiebeding bij meerdere bestuursfuncties

De eerste waarborg ziet op het voorkomen dat een topfunctionaris bij meerdere WNT-instellingen bezoldigingen ontvangt die gezamenlijk meer bedragen dan de norm, al dan niet doordat de deeltijdfuncties bij de verschillende instellingen opgeteld meer dan 1,0 fte bedragen. Een anti-cumulatiebepaling wordt voorgesteld die de totale bezoldiging voor een topfunctionaris bij (meerdere) WNT-instellingen maximeert tot het wettelijk bezoldigingsmaximum. Voor het jaar 2017 bedraagt deze 181.000euro. Voor iedere afzonderlijke instelling kan evenwel een andere sectorale bezoldigingsnorm gelden.

Overigens is in dat kader verder relevant de bepaling ‘gelieerde rechtspersoon’ in de WNT. De bezoldigingen bij gelieerde rechtspersonen tellen mee bij de bezoldiging van een topfunctionaris onder de WNT. Eerder werd voorgesteld dit begrip uit te breiden met ‘moedermaatschappijen’ van de WNT-instelling. Op advies van de Raad van State is dit nu uit het wetsvoorstel verwijderd.

Reikwijdte van de WNT; ‘aanscherpen begrip topfunctionaris’

Een andere waarborg tegen wetsontwijking wordt beoogd met het laten vervallen van het begrip ‘gewezen topfunctionaris’. Het bleek in de praktijk lastig voor onder meer accountants om vast te stellen of een functiewijziging verband houdt met het in de toekomst beëindigen van een dienstverband of met een poging om onder de normering uit te komen. Voorgesteld wordt een vereenvoudiging op dit punt, door de definitie van topfunctionaris aan te scherpen. Op grond van het voorstel blijft een topfunctionaris die voor meer dan 12 maanden zijn functie heeft vervuld na beëindiging van die functie, voor vier jaar volledig genormeerd binnen die instelling.

Wij houden de ontwikkelingen met betrekking tot de WNT nauwlettend in de gaten. Heeft u vragen over de WNT? Neem contact op met één van onze specialisten.