article banner
WNT

Wet normering topinkomens update

Jeroen Bos Jeroen Bos

Over zijn er diverse ontwikkelingen te melden. Zo zijn er nieuwe normbedragen voor 2020 bekend en zijn updates over het wetsvoorstel ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’, de evaluatiewet WNT 2020 en Beleidsregels 2020 en Uitvoeringsregeling 2020. Lees er meer over in deze update.

Nieuwe normen 2020

Recent zijn de nieuwe normbedragen voor 2020 bekend geworden. De algemene bezoldigingsnorm voor 2020 bedraagt 201.000 euro. Daarnaast gelden voor verschillende sectoren specifieke bezoldigingsklassen met ook voor 2020 nieuw vastgestelde bedragen. Het toezichthoudende orgaan van de instelling is verantwoordelijk voor de vastlegging van de indeling in de klasse. Hieronder vermelden wij de bezoldigingsklassen voor de zorg:

Klasse Bezoldigingsnorm 2020
I € 111.000
II € 135.000
III € 163.000
IV € 185.000
V € 201.000

 

Voorstel Wet tegengaan ontwijking WNT

Tot en met 18 juli 2019 was er de mogelijkheid om via internetconsultatie te reageren op voorgestelde wijzigingen van de , de ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’. In dit wetsvoorstel wordt getracht om drie vormen van ontwijking van de WNT tegen te gaan. Met de wijzigingen wordt beoogd:

  1. de WNT ook van toepassing te laten zijn op onderaannemers, ongeacht of deze een WTZi-toelating heeft;
  2. het begrip gelieerde rechtspersoon uit te breiden, zodat ook de bezoldiging bij een moeder-rechtspersoon van de WNT-instelling valt onder de bezoldigingsnorm;
  3. en een topfunctionaris bij een WNT-instelling direct onder een norm blijft vallen indien een topfunctionaris zijn dienstverband beëindigt maar deze opvolgt op interim-basis.

Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Onduidelijk is nog of en wanneer het wetsvoorstel, al dan niet in gewijzigde vorm, aangenomen wordt.

Evaluatiewet WNT 2020

Momenteel loopt de tweede wetsevaluatie WNT 2020 waarvan het plan van aanpak reeds in oktober 2018 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Volgens dit plan bevindt de evaluatie zich nu tot juli 2020 in de onderzoeksfase, waarna uiterlijk eind 2020 rapportages plaatsvinden. Dit moet leiden – zoals uit de  volgt – tot een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk voor de Eerste en Tweede Kamer.

Beleidsregels 2020 en Uitvoeringsregeling 2020

In oktober en november 2019 zijn voorts de Beleidsregels WNT en Uitvoeringsregeling WNT voor 2020 vastgesteld. Deze kennen weinig belangrijke wijzigingen ten opzichte van 2019. Het betreffen voornamelijk redactionele wijzigingen ter verduidelijking van de tekst.

Wel noemenswaardig is dat in de Uitvoeringsregeling is bepaald dat voor topfunctionarissen bij samenloop van werkzaamheden bij een WNT-instelling en bij een gelieerde rechtspersoon of een andere WNT-instelling voortaan de WNT-gegevens die op die samenloop betrekking hebben, openbaar dienen te worden gemaakt. Daarnaast moeten, als een topfunctionaris geen dienstbetrekking heeft, gedurende de eerste twaalf kalendermaanden de gewerkte uren van betreffende topfunctionaris openbaar worden gemaakt.

Wij houden de ontwikkelingen met betrekking tot de  in de gaten. Heeft u vragen over de WNT? Neem contact op met

Lees meer actualiteiten over zorgthema's >>

Actualiteiten