article banner
Healthcare

Wet Normering Topinkomens voor de zorgsector in 2016

Jeroen Bos Jeroen Bos

De invoering van de WNT-2, per 1 januari 2015, zorgde er voor dat de maximale bezoldiging van functionarissen in de publieke en semipublieke sector werd beperkt van 130% (WNT-1) van het ministersalaris tot 100% daarvan.

Klassenindeling zorgsector

Voor de zorgsector wordt bij ministeriële regeling een klassenindeling vastgesteld die de maximale bezoldiging per klasse verder kan beperken. Voor het jaar 2015 was het niet gelukt tijdig een nadere ministeriële regeling overeenkomend met de WNT-2 norm vast te stellen. In dat kader was het jaar 2015 een overgangsjaar voor zorginstellingen die nog onder de ‘oude’ ministeriële regeling uit 2014 vielen en nog de maximale WNT-1 norm kende.

Nieuwe regeling sluit aan bij WNT-2 norm

Met ingang van 1 januari 2016 is de Regeling van de Minister van VWS in werking getreden. Deze regeling bepaalt de wijze waarop de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen bij instellingen op het terrein van de zorg en de jeugdhulp wordt vastgesteld..
In deze nieuwe regeling is aangesloten bij de WNT-2 norm. Het absolute maximum voor de bezoldiging is dus vastgesteld op het ministersalaris van 179.000 euro.

Gewijzigde klassenindeling

De nieuwe regeling kent in tegenstelling tot zijn voorganger uit 2014 een klassenindeling bestaande uit 5 klassen (in plaats van 10) en ook de puntenberekening is anders. De indeling is gebaseerd op de criteria complexiteit (verdeeld in kennisintensiteit, aantal taken en aantal financieringsbronnen) en omzet.
Per (sub)criterium worden punten toegekend en op basis van het aantal punten valt de instelling in één van de volgende klassen met bijbehorende maximale vergoeding voor haar topfunctionarissen:

KlasseBezoldigingsmaximum
I €     98.000
II €   120.000
III €   145.000
IV €   165.000
V €   179.000

De Raad van Toezicht van de zorginstelling dient de klassenindeling opnieuw vast te stellen overeenkomstig de nieuwe ministeriële regeling. De WNT biedt de mogelijkheid om tot een (tijdelijk) andere klasse indeling te verzoeken.

WNT-3

Er waren voornemens tot de introductie van een WNT-3 die regels inhoudt voor de verlaging van topinkomens van niet-topfunctionarissen in de gehele publieke en semipublieke sector. Daarbij kan gedacht worden aan experts en managers van afdelingen, zoals zorginkoop, financiën en ICT. Medisch specialisten zouden uitgezonderd worden. De beoogde invoeringsdatum zou 1 januari 2017 zijn.

Inmiddels heeft Minister Plasterk aangegeven pas in te willen gaan op de WNT-3 als de WNT-2 jaarrapportage eind 2016 is gepubliceerd. Over uitstel van de invoering van WNT-3 heeft de Minister vooralsnog echter niets vermeld.