article banner
Accountancy

Wijziging jaarrekeningregime en deadline van deponeren

Naar aanleiding van wijzigingen in de EU Richtlijn wordt Titel 9 BW 2 aangepast. Twee van de belangrijkste wijzigingen zijn het optrekken van de groottecriteria en het invoeren van een nieuw regime micro-ondernemingen. Het doel van de overheid is om administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven te realiseren. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie valt circa 94,4% van alle rechtspersonen, ofwel circa 655.000 vennootschappen, onder het nieuwe regime micro-ondernemingen.

De verwachting is dat deze nieuwe wet dit najaar via Koninklijk Besluit gepubliceerd wordt en effectief is voor jaarrekeningen die worden opgesteld over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. De nieuwe wet mag worden toegepast voor het boekjaar 2015.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

Wijziging groottecriteria

De groottecriteria wijzingen als volgt:

 Netto-omzetTotaal activaAantal werknemers
Micro

< € 700.000

< € 350.000

< 10

Klein

< € 12 miljoen

< € 6 miljoen

< 50

Middelgroot

< € 40 miljoen

< € 20 miljoen

< 250

Groot

> € 40 miljoen

> € 20 miljoen

> 250

Het is mogelijk dat u als gevolg van optrekking van de groottecriteria onder een ander regime gaat vallen. NB Indien u gedurende twee achtereenvolgende jaren aan minimaal twee van de drie nieuwe groottecriteria voldoet, dan is dat regime van toepassing.

Nieuwe regime Micro-ondernemingen

Er is een nieuw regime Micro-ondernemingen. In verband met administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven zijn de minimale eisen die aan een jaarrekening van een micro-onderneming worden gesteld, sterk verminderd naar alleen nog een balans en een winst- en verliesrekening. Er hoeven geen grondslagen, geen toelichtingen en geen overige gegevens meer in de jaarrekening te worden opgenomen. De publicatiejaarrekening bestaat alleen nog uit een balans, dus zonder grondslagen / toelichtingen.

Het is ook mogelijk om voor micro-ondernemingen een jaarrekening op fiscale grondslagen op te stellen, ook dan gelden de minimale eisen die gesteld zijn aan een jaarrekening, te weten; een balans en een winst- en verliesrekening. Onderaan de balans wordt dan toegelicht dat de jaarrekening op fiscale grondslagen is opgesteld.

Deponeringstermijn

De maximale deponeringstermijn wordt één maand verkort, van 13 maanden naar 12 maanden. Indien een bestuurder ook aandeelhouder is, wordt deze termijn verkort van 11 maanden naar 10 maanden.

Goodwill

Het is niet meer mogelijk goodwill in één keer ten laste van het eigen vermogen of de winst- en verliesrekening te verantwoorden. Goodwill moet geactiveerd en afgeschreven worden.

Overige belangrijkste wijzigingen

Hieronder een opsomming van de overige belangrijkste wijzigingen van Titel 9 BW 2:

  • jaarverslag wordt bestuursverslag;
  • accountant meldt materiële onjuistheden in het bestuursverslag;
  • de toelichting wordt opgebouwd in de volgorde van posten in de balans en winst- en verliesrekening;
  • meer informatie opnemen over leningen aan bestuurders en commissarissen;
  • vervangingswaarde is niet meer toegestaan. Het besluit actuele waarde wordt hierop aangepast (volgt nog);
  • modellen G en H zijn niet meer toegestaan (=horizontaal);
  • buitengewone baten en lasten komen ook in de wet niet meer voor;
  • gebeurtenissen na balansdatum en bestemming van de winst worden verplaatst van Overige Gegevens naar de Toelichting;
  • verlichting eisen over kleine ondernemingen.

Wat wijzigt er voor u?

Het is heel goed mogelijk dat u als gevolg van optrekking van de groottecriteria onder een ander regime komt te vallen. Of dat u onder het nieuwe regime micro-ondernemingen gaat vallen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid vallen circa 655.000 vennootschappen onder het nieuwe regime micro-ondernemingen.

Benieuwd wat dat precies voor u gaat betekenen? Neem dan contact op met een van onze accountants. Zij kunnen u verder adviseren over deze nieuwe wetswijziging.