article banner
Tax

Wijzigingen verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen

Edzo Boven Edzo Boven

In bepaalde branches is het mogelijk dat uw onderneming verplicht aangesloten moet zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit is vaak op grond van een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgegeven 'verplichtstellingsbeschikking'. Hieronder vindt u een overzicht van wijzigingen binnen de volgende bedrijfstakpensioenfondsen Groothandel in bloemen & planten en Groothandel in levensmiddelen.

Groothandel in bloemen en planten

Met ingang van 30 mei 2017 is de pensioenregeling van Groothandel Bloemen en Planten verplicht gesteld voor alle ondernemingen die binnen die branche werkzaam zijn. Aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds moet zo spoedig mogelijk plaats vinden, of moet u zo spoedig mogelijk eventuele dispensatie (vrijstelling) aanvragen.

De toepassing van de verplichtstelling hoeft niet per definitie nadelig te zijn, zeker als de gemiddelde leeftijd van uw werknemersbestand rond de 40-jarige leeftijd ligt. Ook is het mogelijk om vrijstelling (dispensatie) aan te vragen indien u reeds een pensioenregeling heeft. Van belang is te onderkennen dat de lopende pensioenregeling wellicht gelijkwaardig gemaakt dient te worden aan die van het pensioenfonds (dus is een extra premiestorting noodzakelijk) en dat het aanvragen van een dispensatie voor de toekomst aanvullende werkzaamheden en kosten met zich meebrengt. Dispensatie kan zinvol zijn indien de gemiddelde leeftijd van het werknemersbestand lager is dan circa 40 jaar en dit aankomende jaren ook zo blijft.

Grant Thornton kan u uiteraard bijstaan in uw keuze of aansluiten bij het pensioenfonds of het aanvragen van dispensatie zinvol is en u uiteraard ook begeleiden bij de aansluiting bij het pensioenfonds.

Groothandel in levensmiddelen

Enige tijd geleden heeft het bedrijfstakpensioenfonds Groothandel in levensmiddelen de verplichtstelling bijgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal ondernemingen niet meer onder de verplichtstelling hoeven te vallen. Er kan gekozen worden voor vrijwillige aansluiting bij het pensioenfonds, maar ook voor het onderbrengen van de pensioentoezegging bij een verzekeraar. Uiteraard kan Grant Thornton u begeleiden bij deze keuze.

Bent u aangesloten bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds?

Bent u met uw onderneming actief in één van deze twee branches? En wilt u weten of u bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds bent aangesloten? Neem dan contact met onze pensioenadviseurs voor een werkingssfeeronderzoek.

Lees verder