article banner
Healthcare

WNT-uitvraag bij vrije zorgaanbieders gestopt

Jeroen Bos Jeroen Bos

Bent u zorgaanbieder vanuit een rechtspersoon, zoals een apotheker, huisarts, tandarts of fysiotherapeut? Dan bent u mogelijk recent aangeschreven door het CIBG met betrekking tot de Wet normering topinkomens (WNT). Deze brief, waarin aangegeven is dat de aangeschrevene onder het begrip instelling valt, bracht onrust bij de vrije beroepsbeoefenaren. Wat is nu de status?

Het CIBG heeft 11 november jl. veel vrije beroepsbeoefenaren in de zorg, die hun beroep of praktijk uitoefenen vanuit een rechtspersoon, aangeschreven omtrent de WNT. Het CIBG gaf in haar brief, met als onderwerp ‘WNT-verplichting vaststellen’, aan dat de betreffende partij volgens het handelsregister onder het begrip instelling valt die volgens de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) van rechtswege een toelating heeft. Er is verzocht een online vragenlijst in te vullen om de WNT-verplichting vast te stellen.

Reactie beroepsverenigingen

De beroepsverenigingen van apothekers (KNMP), huisartsen (LHV), tandartsen (KNMT) en fysiotherapeuten (KNGF) reageerden op 25 november gezamenlijk (schriftelijk) op de brief van het CIBG en zij schreven het Ministerie van VWS en het CIBG op hun beurt aan voor een spoedoverleg. Het CIBG stelde namelijk een deadline van 30 november voor het invullen van de online vragenlijst.

Ondertussen raadden de KNMP en LHV hun leden aan de vragenlijst niet in te vullen en een modelbrief te gebruiken om aan het CIBG te sturen. Het standpunt daarin is dat de WNT vanwege haar strekking niet van toepassing is op de vrije beroepsbeoefenaar. De vraag is of dat juridisch juist is.

Uitkomst overleg

Het gevraagde spoedoverleg vond op 1 december jongstleden plaats. Naar aanleiding van het overleg verzond Minister Schippers op dezelfde dag een brief aan de beroepsverenigingen waarin zij de ontstane situatie betreurt. Er bestaan nog te veel vragen over de toepassing van de WNT op de betreffende zorgverleners. Aangekondigd is dat er dit jaar nog geen vervolg wordt gegeven aan de verzamelde informatie. Vragenlijsten hoeft men nog niet in te vullen en voor zover deze al zijn ingevuld wordt daar geen gebruik van gemaakt. 

Vervolg

De reactie van de Minister betekent niet, dat deze discussie hiermee klaar is. Er moeten alleen eerst enkele juridische vragen beantwoord worden. In beginsel valt een WTZi toegelaten instelling onder de WNT. Een moeilijkheid is evenwel om vast te stellen of sprake is van een toegelaten instelling. Daarvoor dient onder meer sprake te zijn van een organisatorisch verband, oftewel twee of meer zorgverleners die in nevenschikking samenwerken. Hoe dit in de praktijk opgevat moet worden staat ter discussie. Daarnaast wordt door sommigen gesteld dat vrije beroepsbeoefenaren volgens de wetsgeschiedenis niet onder de WNT zouden moeten vallen.

Jeroen Bos, Bedrijfsjuridisch adviseur: “Ook deze recente gebeurtenissen laten zien dat de WNT de gemoederen behoorlijk bezig houdt. En dat zal nog wel zo blijven, gelet op de aankomende afloop van overgangsregelingen voor topfunctionarissen, de komst van de Evaluatiewet WNT en de WNT 3.”

Indien u vragen heeft omtrent de WNT kunt u contact opnemen met onze specialisten.