article banner
Healthcare

Zorg geconfronteerd met extra administratieve last bij inschakelen van zzp’ers

Raymond Theil Raymond Theil

Tenminste, als het conceptwetsvoorstel ongewijzigd van kracht wordt. Onlangs heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een internetconsultatie geopend voor het conceptwetsvoorstel Wet minimumbeloning zelfstandigen (Wmz) en zelfstandigenverklaring. Dit wetsvoorstel omvat twee maatregelen: een minimumtarief van 16 euro en de mogelijkheid tot een zelfstandigenverklaring bij een tarief van tenminste 75 euro. De beoogde ingangsdatum van deze wet is 1 januari 2021. In deze bijdrage worden de twee maatregelen op hoofdlijnen beschreven.

Lees meer actualiteiten over zorgthema's >>

Minimumtarief van 16 euro

Doel

Doel van de Wmz is het beschermen van zelfstandigen (zzp’ers) aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Door het minimumtarief kunnen zzp’ers voorzien in hun bestaan en zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en voor een pensioen. De maatregel geldt voor alle ondernemingen zonder personeel, ook als de onderneming wordt gedreven in de vorm van een BV of een andere rechtsvorm.

Berekening tarief

Voorafgaand aan iedere opdracht moet het uurtarief worden bepaald. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met alle aan de opdracht direct toerekenbare kosten en tijd. De uitkomst moet tenminste 16 euro (exclusief btw) bedragen. Vervolgens moet het tarief ook gedurende én na afronding van de opdracht worden getoetst.

De zelfstandige is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie. Op de opdrachtgever rust de verplichting om de aangeleverde informatie te controleren. Let op: deze wet geldt ook voor particuliere opdrachtgevers! Voor deze groep gelden wel ‘soepelere’ bepalingen.

Toezicht

SZW houdt toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen. Een opdrachtgever heeft volgens de wetgever de grootste verantwoordelijkheid. Dit blijkt ook uit de boetes die bij een overtreding kunnen worden opgelegd: maximaal 83.000 euro per overtreding. Bij recidive kan het maximum zelfs met 100 procent- 200 procent worden verhoogd. Ook aan een zelfstandige kan een boete (van maximaal 4.150 euro) worden opgelegd bij niet-naleving. Naast een boete kan ook een dwangsom worden opgelegd.

Zelfstandigenverklaring bij een tarief van tenminste 75 euro

Doel

Bij een arbeidsbeloning van ten minste 75 euro kan worden gekozen voor een zelfstandigenverklaring. Beoogd is om de onzekerheid over de rechtsgevolgen van de opdracht weg te nemen. Door de verklaring wordt de opdracht niet als een dienstbetrekking beschouwd, ongeacht de feiten en omstandigheden waaronder wordt gewerkt.

Berekening tarief

Voor de vaststelling van het uurtarief gelden dezelfde (uitgebreide) bepalingen als bij het minimumtarief van 16 euro..

Toezicht

Voor deze maatregel gelden géén boetebepalingen. Bij niet-naleving komt de verklaring te vervallen en moet alsnog worden beoordeeld of er sprake is van een dienstbetrekking.

Kritiek op het wetsvoorstel

Er wordt veel kritiek geuit op het wetsvoorstel. Deze kritiek ziet voornamelijk op de hoge administratieve lastendruk waarmee opdrachtgevers en –nemers bij beide maatregelen worden opgezadeld. Het wetsvoorstel is volgens de critici ook te complex: er is een oerwoud aan wettelijke bepalingen gecreëerd om de maatregelen dicht te timmeren. Dit staat haaks op het plan ‘(Ont)Regel de zorg’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit actieplan uit 2018[1] is bedoeld om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie. Het plan zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt.

Zelfs met alle wettelijke bepalingen is het bij het minimumtarief niet duidelijk hoe zzp’ers met deze wet om moeten gaan. Een zzp-huisarts die zichzelf verhuurt aan een huisartsenpraktijk moet voorafgaand aan iedere opdracht een offerte geven waarbij het uurtarief wordt berekend. Maar hoe komt hij tot dit uurtarief? En wat is de opdracht van een zelfstandige in de thuiszorg die een overeenkomst afsluit met een thuiszorginstelling? Is de zorg bij iedere zorgvrager een aparte opdracht, of moet het geheel aan zorgverlening in een tijdvak als één doorlopende opdracht worden beschouwd? En hoe kom je bij een doorlopende opdracht tot een teruggerekend uurtarief?

Ook op de zelfstandigenverklaring wordt kritiek geuit. Als achteraf blijkt dat niet alle bepalingen zijn nageleefd, komt de verklaring met terugwerkende kracht te vervallen. Tot zover dus de ‘weggenomen’ zekerheid. Daarnaast is de verklaring voor ten hoogste één jaar geldig.

Webmodule

Het minimumtarief van 16 euro zegt niets over de fiscale kwalificatie van de opdrachtnemer: zzp-er of toch werknemer? Het antwoord op deze vraag moet blijken uit de eerder aangekondigde webmodule. Deze module is echter de grote afwezige op dit moment, terwijl dit juist zou moeten betekenen.

Volgens SZW is de ontwikkeling van de webmodule vergevorderd en getest, maar moet deze nog verder worden aangepast. Er komt daarom nog een tweede testfase. In het eerste kwartaal van 2020 wil het kabinet de uitkomsten van de testfase naar de Tweede Kamer sturen.

Sluiting consultatie

Op de website www.internetconsultatie.nl kunt u ook zelf een reactie geven. Dit kan tot maandag 9 december, daarna sluit de internetconsultatie. Wees dus op tijd!
 
Wilt u meer weten over dit wetsvoorstel? Neemt u dan contact op met onze Healthcare specialisten.

Lees meer actualiteiten over zorgthema's >>

[1] www.ordz.nl

Actualiteiten