Heeft u te maken met een cyberincident? Neem 24/7 contact met ons op.

Healthcare

Zorgbonus: hoe vindt de afwikkeling plaats?

Wim van Es
Door:
insight featured image
Binnen de sector is massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor het personeel een zorgbonus aan te vragen. Het kabinet had hiervoor € 1,4 miljard gereserveerd, maar de kosten lijken zelfs op te lopen tot € 2,2 miljard. Nu de subsidieaanvraag voor de bonus achter de rug is komt de vraag hoe de afwikkeling in zijn werk gaat.
Onderwerpen
Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de zorgsector

Beschikking en uitbetaling

Als de subsidieaanvraag tijdig en volledig is ingediend ontvangt u binnen 13 weken een subsidiebeschikking en wordt het bedrag aan de werkgever uitbetaald. Vervolgens moet de werkgever zo snel mogelijk en de zorgbonus aan het personeel uitkeren. Dit moet uiterlijk binnen vijf maanden na dagtekening van de subsidiebeschikking zijn gedaan.

Vanuit de sector horen wij geluiden van werkgevers die willen wachten met het uitkeren van de zorgbonus tot de controle achteraf is uitgevoerd en er geen risico meer bestaat op terugbetaling. Gezien de verplichting tot uitbetaling is dit dus niet mogelijk.

Vaststelling subsidie zorgbonus

Het verantwoorden en vaststellen van de subsidie hangt af van de hoogte van de subsidie.

Subsidies tot € 25.000

De werkgever kan worden verzocht aan te tonen dat de zorgbonus is uitbetaald en steekproefsgewijs vinden controles plaats. Binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar 2021 ontvangt u een besluit over de vaststelling van de subsidie.

Subsidies vanaf € 25.000 tot € 125.000

De werkgever moet binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin de bonus is uitbetaald een aanvraag tot vaststelling indienen. Hiervoor wordt een formulier beschikbaar gesteld. Ook moet de werkgever met een verklaring aantonen wat de werkelijke kosten zijn en dat aan de verplichtingen is voldaan. Hoe deze verklaring eruitziet is op dit moment nog niet duidelijk. Binnen 22 weken na indienen van het vaststellingsverzoek ontvangt u het besluit.

Subsidies vanaf € 125.000

Ook hiervoor moet u binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin de bonus is uitbetaald een aanvraag tot vaststelling indienen. Aanvullend dient u bij de jaarrekening een bijlage op te nemen met een verantwoording van de besteding van de subsidie. Hierbij dient een accountant en verslag van feitelijke bevindingen op te stellen. Hoe de verantwoording eruitziet en welke werkzaamheden de accountant moet uitvoeren is nog niet bekend. In een later stadium wordt hiervoor een controleprotocol gepubliceerd.

Wat kunt u nu al doen?

Zoals blijkt zijn er nog wel wat zaken onduidelijk als het gaat om het aanvragen van de subsidievaststelling en de bijbehorende verklaring en accountantswerkzaamheden. Toch kunt u nu al wel het nodige voorwerk doen. In de dagelijkse praktijk hebben wij gemerkt dat door veel werkgevers in de zorg ruimhartig is omgegaan met de zorgbonus.

In de handreiking bij de regeling is aangeven welke medewerkers in aanmerking komen voor een bonus. Ook is een overzicht opgenomen van medewerkers die in principe niet in aanmerking komen voor de bonus, tenzij kan worden aangetoond dat zij toch een ‘uitzonderlijke prestatie’ hebben geleverd tijdens de Corona uitbraak. Met name bij deze groep zou discussie kunnen ontstaan of zij in aanmerking komen voor de bonus en daarvoor dus subsidie wordt toegekend.

Wij raden dan ook aan om de overwegingen waarom deze medewerkers een bonus ontvangen goed vast te leggen. De handreiking is hierbij een goed uitgangspunt. Op deze manier kan bij een controle achteraf goed worden gemotiveerd waarom de bonus is toegekend.

Neem contact op met onze collega's voor meer informatie en advies.