article banner
Opinie

Dga, wat ga je doen met je pensioen?

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

De meeste dga's zullen er inmiddels van op de hoogte zijn: In de Eerste Kamer ligt het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer voor, dat beoogt de opbouw door dga's van pensioen bij de eigen bv te beëindigen. De bedoeling is dat de stopzetting terugwerkt tot 1 januari jongstleden. Achtergrond van het wetsvoorstel is dat de regelgeving rondom pensioenen erg complex is geworden en dat veel dga-pensioenen als gevolg van de lage marktrente 'onder water' zijn komen te staan. Hierdoor kunnen veel dga's hun bv's geen dividend meer laten uitkeren. Het wetsvoorstel beoogt dit probleem op te lossen.

Mogelijkheden voor de dga

Het wetsvoorstel stelt de dga voor een keuze uit 4 opties:

  1. afkoop;
  2. omzetting pensioen in een oudedagsverplichting (ODV);
  3. stopzetting opbouw en aanhouden pensioen bij de bv;
  4. afstorting pensioen bij externe pensioenverzekeraar.

Afkoop

Bij de afkoopvariant mag voor het bepalen van het afkoopbedrag en de heffing daarover worden uitgegaan van de fiscale pensioenvoorziening per ultimo 2015. Hierop mag vervolgens een korting worden toegepast van 34,5% als de afkoop in 2017 plaatsvindt. In de jaren 2018 en 2019 bedraagt de korting respectievelijk 25% en 19,5%. Hieruit blijkt wel dat de staatssecretaris mikt op zo snel mogelijk uitfaseren van het pensioen; hoe eerder de loon-/inkomstenbelasting in de schatkist, hoe beter.

Omzetting

In de omzettingsvariant geldt geen korting. Maar daar staat tegenover dat bij keuze voor de ODV niet direct belasting hoeft te worden betaald. De ODV wordt ieder jaar opgerent met de marktrente (op dit moment nul) en moet op AOW-datum gebruikt worden voor een uitkering van ten minste 20 jaar.

Afkoop of omzetting voordeliger?

Of afkoop of omzetting voordeliger is, hangt af van een flink aantal factoren, waaronder leeftijd en vermogen in box 3. Hoe jonger de dga, hoe meer in de afkoopvariant de belastingheffing naar voren wordt gehaald. Bedenk ook dat heffing over een afkoopsom ineens doorgaans plaatsvindt tegen een hoger tarief (veelal het maximale tarief van 52%) terwijl bij uitkering van het pensioen vanaf pensioendatum een substantieel lager tarief geldt. We hebben de afgelopen maanden al veel berekeningen gemaakt en daaruit kan de conclusie worden getrokken dat in veel gevallen omzetting in een oudedagsvoorziening het voordeligst is.

Bij het maken van een definitieve keuze moet ook secuur rekening worden gehouden met de positie van de echtgenoot/echtgenote van de dga. De staatssecretaris is van mening dat deze in de afkoopvariant bijvoorbeeld zal moeten worden gecompenseerd voor het gemis van pensioen in de toekomst.

Ik raad je aan je pensioenpositie en de mogelijkheden van het wetsvoorstel goed te laten bekijken. Bel me gerust. Mijn collega's van onze pensioenadviesgroep en ikzelf helpen je graag verder.

Ook te lezen op: AlphenintoBusiness.nu