article banner
Opinie

Stijgende werkgelegenheid; gaat het goed met de economie?

René Zijdeman René Zijdeman

Het schijnt goed te gaan met de Nederlandse economie en ook de verwachtingen voor volgend jaar zijn positief gestemd. Vorige maand werd verkondigd dat het aantal werkende nog dit jaar met 62.000 zal toenemen en dat het de verwachting is dan deze trend in 2016 zal doorzetten naar 84.000 extra werkenden. De forse werkgelegenheidsgroei zou te danken zijn aan een toenemende afzet. Maar hoe komt het dat wij van deze economische groei nog niet zoveel merken? Hoe verklaren wij dat de euforie in het midden- en kleinbedrijf nog niet zo wordt gevoeld? 

Uit de cijfers van het UWV lijkt voorzichtig te volgen dat tot nu toe dit jaar minstens evenveel aanvragen voor ontslagvergunningen zijn ingediend ten opzichte van vorig jaar. Naar verwachting zal dit aantal in de loop van het jaar nog wel teruglopen, omdat het UWV sinds 1 juli jl. alleen nog maar beslist over ontslagaanvragen die hun grond hebben in bedrijfseconomische redenen (individueel of collectief) of langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Voor ontslagen waar een andere reden aan ten grondslag ligt, dient nu de weg via de kantonrechter te worden gevolgd. 

Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet de werkgever aannemelijk maken dat vanwege maatregelen die nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Van bedrijfseconomische redenen is niet alleen sprake als er verliezen worden geleden, maar ook bijvoorbeeld als organisatorische veranderingen nodig zijn om flexibeler te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt. Evenwel vormen slechte bedrijfseconomische omstandigheden geen reden om de transitievergoeding niet te betalen. Slechts in situaties van faillissement of surseance van betaling is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. In alle andere gevallen moet de werkgever onverkort de transitievergoeding voldoen aan werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn. Wel zou de transitievergoeding in meerdere termijnen betaald mogen worden als een betaling ineens tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering leidt. De betalingsverplichting wordt dan over een periode van maximaal zes maanden uitgesmeerd, maar het is maar zeer de vraag of dit de werkgever die in een slechte financiële positie verkeert, helpt. 

Het gewijzigde ontslagrecht en het wettelijke recht van werknemers op een transitievergoeding heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van werkgevers, ook in economische zin. Werkgevers dienen na te denken over de vraag hoe geld te reserveren voor toekomstige transitievergoedingen, bijvoorbeeld door collectief te sparen. Het gevolg daarvan is wel dat de kostprijs voor elke werknemer stijgt. Zijn er wellicht andere mogelijkheden? En wilt u ook weten op welke andere economische ontwikkelingen u nu alvast kunt inspelen? Wij nodigen u van harte op voor onze Beaujolair Primeur Party waar Mathijs Bouman u antwoord zult geven op deze vragen. Als u zelf een vraag heeft voor Mathijs Bouman, kunt u deze natuurlijk tijdens de bijeenkomst stellen.

Bron: AlphenIntoBusiness.nu